Rulo Sac Kesim Fiyatlar?

Rulo sac kesim fiyatlar?,galvaniz sac kesim fiyatlar?, rulo sac kesim fiyatlar?

Skärning av rullad ark 

Kesim yap?lacak rulo sac kesim farkl? türlerde ve ebatlarda olabilirler. Farkl? kal?nl?k ve türler için rulo sac kesme hatlar? da farkl?d?r. Rulo sac kesim hatlar? genellikle iki tiptir. ?nce rulo sac kesme hatt? ve kal?n rulo sac kesme hatt?d?r.Rulo sac?n kal?nl???na göre rulo sac kesme fiyatlar? da de?i?mektedir.

?nce rulo sac kesim hatt?

?nce rulo kesim hatlar? 0,20 mm ile 3 mm aras?nda rulo sac kesme kapasitesine sahiptir. Genellikle ince rulo sac kesim hatlar?nda paslanmaz rulo saclar, so?uk haddelenmi? rulo saclar, galvanizli rulo saclar, alüminyum rulo saclar ve kaplamal? rulo saclar kesilmektedir. Paslanmaz ve alüminyum kesme i?lemi sonras?nda iki sac aras?na ka??t koymak ya da plaka saclar? özel paketleme malzemeleri de kullan?lmaktad?r. Paslanmaz saclar?n yüzeyleri  çok hassas oldu?undan ayr? bir koruma ka??d? konulabilmektedir.

Teneke kesim hatlar? özel hassasiyet isteyen çok ince ?nce rulo kesim için kurulmu? tesislerdir. teneke saclar 0,11 mm ile 0,22 mm aras?ndaki saclara denilmektedir. Teneke saclar?n bu kadar ince ve hassas olmas?ndan dolay? paketleme i?lemi de ayr? bir özen gerektirmektedir.

Dilme rulo sac, galvaniz dilme, Dilme bobin , dilme makinesi, rulo dilme fiyatlar?
Dilme rulo sac, galvaniz dilme, Dilme bobin , dilme makinesi, rulo dilme fiyatlar?

?nce rulo sac kesim hatt? özellikleri :

 • Rulo a??rl???: max 17 ton
 • Rulo iç çap?: min 508 ? max 610 mm
 • Rulo d?? çap?: max 1800 mm
 • Sac Kal?nl???: min 0,30 mm ? max 2,5 mm
 • Sac Geni?li?i: min 400  mm ? max 1730 mm
 • Kesme Uzunlu?u: min 600 mm ? max 6000 mm
 • Rulo sac ütüleme H?z?: 100 m/dk.
 • Skärtolerans: +- 0,5 mm

Yukar?da verilen bilgiler genel amaçl? olup rulo sac kesim fiyatlar? için teklif isteyiniz.

Kal?n Rulo Sac Kesim Hatt?

Kal?n rulo sac boy kesim hatlar? genellikle s?cak haddelenmi? saclar için kurulmu? 1,5 mm ile 30 mm aras?ndaki rulo saclar? kesmek için kurulmu? çelik servis merkezi makineleridir. Kal?n rulo sac kesim makinelerinin ön merdaneleri özellikle sac ütülemeye uygun olarak yap?lmaktad?r.

Sac ütüleme ile s?cak haddelenmi? rulo saclar yüzey düzgünlü?ü ve k?r?ks?z olarak plaka sac haline getirilebilmektedirler. Sac ütüleme s?cak haddelenmi? rulo saclar için olmas? gereken bir makinedir. Kenar kesmesiz rulo saclarda ve kenar kesmeli rulo saclarda farketmeksizin sac ütüleme yap?labilmektedir. Rulo sac ütüleme sac yüzeyinde olu?abilecek k?r?klar? , dalgalanmalar? ve yüzey bozukluklar?n? engelleyebilmektedir.

Kal?n rulo boy kesim hatt? özellikleri :

 • Max Rulo a??rl???: 25 ton
 • Rulo iç çap?: min 600 mm ? 800 mm
 • Rulo d?? çap?: max 1950 mm
 • Sac Kal?nl???: min 2 mm ? max 30 mm
 • Sac Geni?li?i: min 750 mm ? 2000 mm
 • Kesme Uzunlu?u: 12000 mm
 • Rulo sac ütüleme H?z?: 50 m/dk.

Rulo sac kesim fiyatlar? i?lenecek malzemeye göre de?i?mektedir.

Rulo sac kesimi ile her seferinde mükemmel kesimi elde edin!

Özelle?tirilmi? imalat teknolojisindeki son geli?melerden biri, kuma?lar? kesmek için lazerlerin kullan?lmas?d?r. Bu i?leme genellikle lazer kesim denir. Kuma? kesiminde lazer kullanman?n birçok avantaj? vard?r. En önemli avantaj? lazer kesim kenar?n?n çok temiz olmas? ve y?pranm?? kenarlar?n?n olmamas?d?r. Kuma? az at?kla h?zl? ve kolay bir ?ekilde kesilebilir. Lazerler, kuma?taki desenleri kesmek için de kullan?labilir, bu da bitmi? ürünün daha fazla özelle?tirilmesine olanak tan?r.

Rulo-sac-boy-kesim
Rull-plåt-längd-skuren

Sac Kesme ??leminizi Basitle?tirin

Kaliteli bir rulo sac kesim aleti için , haddeleme ve ütülü rulo sac kesici mükemmel bir seçenektir. Bu tip kesicinin kullan?m? kolayd?r ve sac kesme i?leminizi h?zland?rman?za yard?mc? olabilir. Ayr?ca lazer ???n? kulland??? için her seferinde temiz ve do?ru uzunlukta kesimler üretir.

Rrulo sac kesme Sac, aluminyum, paslanmaz dahil olmak üzere çok çe?itli malzemelerle kullan?m için mükemmeldir. Küçük rulo veya istenilen uzunlukta kesimler yapmak için de harikad?r.

Rulo Sac kesim teknolojisi, malzemelerde hassas kesim yapmak isteyen i?letmeler için popüler bir seçim haline geliyor. Geleneksel kesme yöntemlerinden farkl? olarak Rulo Sac kesme, bozulma olmadan temiz bir kenar b?rak?r. Bunun nedeni, kesilen malzemeyi düzgün kesmesidir.

??letmeniz için Rulo Sac kesim teknolojisini kullanman?n birçok faydas? vard?r. Birincisi, malzemenizin tam olarak sizin spesifikasyonlar?n?za göre kesilmesini sa?layan çok hassas bir kesme yöntemidir. ?kincisi, Rulo Sac kesim h?zl? bir süreçtir, bu da ürünlerinizi mü?terilerinize h?zl? bir ?ekilde ula?t?rabilece?iniz anlam?na gelir. Son olarak Rulo Sac kesim, metal, sac, aluminyum  gibi çe?itli malzemeler üzerinde kullan?labilen çok yönlü bir i?lemdir.

Malzemelerinizde hassas bir kesim elde etmenin bir yolunu ar?yorsan?z, Rulo Sac kesim mükemmel bir çözümdür.

fel: Innehållet är skyddat !!
sv_SESvenska