10CrMo910 Çelik S?n?f?: Zorlu Endüstriyel Ortamlar için Güvenilir Bir Seçenek

10CrMo910 Çelik S?n?f?: Zorlu Endüstriyel Ortamlar için Güvenilir Bir Seçenek

10CrMo910 Çelik S?n?f?, yüksek s?cakl?k ve bas?nç direncine sahip malzemeler gerektiren endüstrilerde yayg?n olarak kullan?l?r. Bu çelik kalitesini kullanan endüstrilerden baz?lar? ?unlard?r:

1. Petrokimya endüstrisi: 10CrMo910 çeli?i, yüksek s?cakl?k ve bas?nç ko?ullar?n?n mevcut oldu?u reaktörler, ?s? e?anjörleri ve borular gibi petrokimya tesislerinde çe?itli ekipman ve bile?enlerde kullan?lmaktad?r.

2. Enerji üretim endüstrisi: Bu çelik kalitesi, yüksek s?cakl?k ve bas?nçlara dayanabildi?i enerji santrallerinde, özellikle kazan borular?nda ve bas?nçl? kaplarda kullan?l?r.

3. Petrol ve gaz endüstrisi: 10CrMo910 çeli?i, zorlu çal??ma ko?ullar?na dayanabilece?i sondaj kuleleri, boru hatlar? ve aç?k deniz platformlar? gibi petrol ve gaz arama ve üretim ekipmanlar?nda kullan?l?r.

4. Kimya endüstrisi: Bu çelik kalitesi, korozyona ve yüksek s?cakl?klara kar?? direnç sa?lad??? reaktörler, dam?tma kolonlar? ve depolama tanklar? gibi kimyasal i?leme ekipmanlar?nda uygulama alan? bulur.

5. Termik enerji endüstrisi: 10CrMo910 çeli?i, buhar türbinleri, kazanlar ve yüksek bas?nçl? borular dahil olmak üzere, buhar taraf?ndan üretilen yüksek s?cakl?klara ve bas?nçlara dayanabilen termik santrallerin bile?enlerinde kullan?l?r.

6. Rafinaj endüstrisi: Bu çelik kalitesi, yüksek s?cakl?klara ve a??nd?r?c? ortamlara dayanabildi?i katalitik k?rma üniteleri ve hidrokrakerler gibi rafinasyon proseslerinde kullan?l?r.

7. Nükleer endüstri: 10CrMo910 çeli?i, nükleer enerji santrallerinde, yüksek s?cakl?klara dayanmas? ve radyasyona maruz kalmaya dayanmas? gereken bas?nçl? kaplar, buhar jeneratörleri ve borular?n yap?m?nda kullan?l?r.

Bu endüstriler, güvenilir mekanik ve teknik özelliklerinin yan? s?ra yüksek s?cakl?k ve bas?nç ko?ullar?na dayan?kl?l??? nedeniyle 10CrMo910 Çelik S?n?f?na güvenmektedir.

помилка: Контент захищено!!
uk??????????