150M28 Çelik Kalitesinin Dayan?kl?l???n? ve Gücünü Ke?fetmek

150M28 Çelik Kalitesinin Dayan?kl?l???n? ve Gücünü Ke?fetmek

150M28 çelik kalitesini kullanan baz? endüstriler aras?nda otomotiv, in?aat, imalat ve madencilik bulunmaktad?r. Bu çelik kalitesi genellikle di?liler, miller, akslar ve c?vatalar gibi yüksek mukavemet ve dayan?kl?l?k gerektiren bile?enlerin ve yap?lar?n üretiminde kullan?l?r. Yüksek akma ve çekme de?erleri de dahil olmak üzere mükemmel mekanik özellikleri, onu a??r hizmet uygulamalar? için uygun k?lar. Ayr?ca 150M28 çelik kalitesinin karbon, manganez ve krom gibi elementleri içeren kimyasal bile?imi, mukavemetine ve toklu?una katk?da bulunur.

помилка: Контент захищено!!
uk??????????