P295 kalite çelik

p295 kalite sac

P295 kalite çelik

P295 kalite kazan saclar? özellikle bas?nca dayan?kl? olan kullan?m alanlar?nda tercih edilmektedir.

Якість C Si мн п С Н Отримативсього кр Ні до нашої ери Ti В nb
макс. макс. макс. макс. хв. макс. макс. макс. макс.
P235GH1,2) макс. 0,16 0.35 0,603) ? 1,20 0.025 0.010 0,0124) 0.020 макс. 0,30 0.30 макс. 0,08 0.03 0.02 0.030
P265GH1,2) макс. 0,20 0.40 0,803) ? 1,40 0.025 0.010 0,0124) 0.020 макс. 0,30 0.30 макс. 0,08 0.03 0.02 0.030
P295GH1,2) 0,08 ? 0,20 0.40 0,903) ? 1,50 0.025 0.010 0,0124) 0.020 макс. 0,30 0.30 макс. 0,08 0.03 0.02 0.030
P355GH1,2) 0,10 ? 0,22 0.60 1,10 ? 1,70 0.025 0.010 0,0124) 0.020 макс. 0,30 0.30 макс. 0,08 0.03 0.02 0.040
16Mo31) 0,12 ? 0,20 0.35 0,40 ? 0,90 0.025 0.010 0.012 5) макс. 0,30 0.30 0,25 ? 0,35 ? ?
13CrMo4-51) 0,08 ? 0,18 0.35 0,40 ? 1,00 0.025 0.010 0.012 5) 0,706) ? 1,15 ? 0,40 ? 0,60 ? ?

 

P295 kalite kazan saclar? özellikle bas?nca dayan?kl? olan kullan?m alanlar?nda tercih edilmektedir.
Kazan saclar? yüksek s?cakl?k dayan?m? ve bas?nca dayan?m mukavemet özelliklerinden ötürü ya? kazan? , ya da kat? yak?t kazanlar?nda kullan?labilmektedir.
Kazan saclar? p235 ,p265 , p355 ve 16mo3 gibi farkl? kalitelerde olabilmektedir. Kazan sac kalitelerini inceledi?inizde karbon oranlar?na bakarsak e?er farkl? de?erlerde olduklar?n? görmekteyiz.
Kazan sac? kalitesini as?l belirleyici unsurlardan silis ve mangan miktar?n?n ise kalite rakamlar?n?n yükselmesi ile silis ve mangan oranlar?n?nda yükseldi?ini görmekteyiz. Bu ayn? zamanda akma ve çekme dayan?mlar?n?n da de?i?mesine sebep olmaktad?r.

P235 – P265 – P355 – 16mo3 kaliteler aras?ndaki fark nedir?

 

P235 kalite sac ile p355 kalite sac ve 16mo3 kalite aras?ndaki farkl?l?klar? k?saca özetleyelim. p235 kalite çelik ile p355 kalite çelik aras?ndaki fark ayn? st 37 kalite çelik ile st 52 kalite çelik kar??la?t?rmas? gibidir.
Her iki tür kalite çelikler içinde öncelikli bakt???m?z akma ve çekme mukavemetleri yani k?saca dayan?kl?l?k test sonuçlar?d?r.
P grubu kazan çeliklerinde s grubu yap? çeliklerinde oldu?u gibi rakam yükseldikçe mukavemette artmaktad?r.
Bu kapsamda kullan?lacak yere uygun çelik seçimini elbette uygulayaca??n?z projenin yap?s?na ve elbette bas?nçl? kaplarda uzman bir mühendise dan??man?z gerekmektedir.

 

Element

P295GH  Max %

Element

P295GH max %

C

0.08-0.20

кр

0.30

Si

0.40

C

0.30

мн

0.90-1.50

до нашої ери

0.08

п

0.025

nb

0.020

С

0.015

Ні

0.30

AL

0.020 min

Ti

0.30

Н

0.012

В

0.02

EN10028-2 P295GH kazan ve bas?nçl? çelik levha

?lgili S?n?f: P235GH, P265GH, p295gh, p355gh, 16Mo3,18MnMo4-5,20MnMoNi4-5,15NiCuMoNb5-6-4, 20MnMoNi4-5,15NiCuMoNb5-6-4, 13CrMo4-5,13CrMoSi5-5,10CrMo9-10,12CrMo9-10, X12CrMo5,13CrMoV9-10,12CrMoV12-10, X10CrMoVNb9-1. P295GH çelik kalitesi, belirtilen yüksek s?cakl?k özelliklerine sahip ala??ms?z ve ala??ml? çelikler olan En10028-2’deki s?n?flardan biridir. En10020 uyar?nca, P235GH, P265GH, p295gh ve p355gh ala??ms?z kaliteli çeliklerdir. Di?er tüm s?n?flar ala??ml? özel çeliklerdir. P295GH Kalite teslim ko?ulu, üreticilerin takdirine ba?l? olarak normalle?tirilir veya normalize haddeleme ile de?i?tirilebilir. Petrol ve gaz endüstrisine hizmet veren imalatç?lar için çelik levha halinde P295GH çelik kalitesi sa?layabilir.

Is? e?anjörleri, kaynaklanabilir bas?nçl? kaplar ve kazanlar için kullan?lmaktad?r. P295GH Kimyasal bile?im döküm analizi

Якість

Kondüsyon

Kal?nl?k

Akma dayan?m?
Gerilme direnci
Uzama
Darbe Enerjisi

(мм)

MPa (min)

MPa

% (min)

(KV J) (min)

-20 degree

P295GH

Normalize

? 16

295

460-580

21

27

16> to ?40

   290

460-580

21

27

40> to ?60

285

460-580

21

27

60> to ?100

260

460-580

21

27

100> to ?150

235

440-570

21

27

150> to ?250

220

430-570

21

27

 

 

 

P295 KAL?TE ÇEL?KLER?N FARKLI ÜLKELERDEK? KAL?TE ADLARI

P295GH
Європа Belçika Almanya Fransa ?talya ?sveç Hindistan Japonya
St E315 D47-1,2  17Mn4 A48 CP Fe460-1-KW SS 21,01,01 SPV315

 

 

помилка: Контент захищено!!
uk??????????