S?cak haddelenmi? sac nedir?

10 mm sac fiyatlar?, s?cak haddelenmi? sac fiyatlar?, hot rolled steel price, siyah sac fiyatlar?

S?cak haddelenmi? sac nedir?

S?cak haddelenmi? sac nedir? S?cak haddelemenin mucidi Leonardo Da Vinci oldu?u tahmin edilmektedir. Leonardo Da Vinci’nin buna ili?kin çizimleri oldu?u bilinmektedir. Fakat ilk olarak Belçika demir talebi üzerine  ?ngiltere ‘de 1590 y?l?nda çelik çubuklar üretmek için kuruldu?u bilinmektedir. Yass? mamül elde etmek için ise ilk haddeleme tesisi 1670 y?l?nda ?ngiltere Pontypool plates ad?nda bir tesis kuruldu. Amaç ince teneke kutular yani konserve ambalaj? yapabilmek için sac üretmekti.

SICAK HADDELENM?? ÇEL?K

Ad?ndan da anla??laca?? gibi, ?s?cak haddelenmi? çelik?, Çeli?in ?s?t?larak ?ekillendirilmesi ile çelik haddeleme i?lemini belirtir. Çelik yeniden kristalle?me s?cakl???n?n üstünde olan 540 °C ‘n üzerinde yüksek s?cakl?klara maruz kal?r. Bu ?s?tma i?lemi çeli?in i?lenmesini kolayla?t?r?r. Ayr?ca, S?cak haddelenmi? sac ile so?uk haddelenmi? kar??la?t?r?ld???nda s?cak haddelenmi? çelik dayan?kl?l??? so?uk haddeye göre daz azd?r.

S?cak haddelenme i?lemi sonras? çelik oda s?cakl???nda so?umaya b?rak?l?r. S?cak haddeleme sonras? su  ile so?utma çeli?in sertle?tirmesine ve gerilmesine sebep olacakt?r. Bu durum çeli?in iç ve d?? k?r?lmas?na sebep olmaktad?r.

S?cak haddelenmi? sac i?lenmesi kolay ve yumu?akt?rlar. Kolay kaynaklanma özelli?i ile çe?itli ?ekillerde kullan?labilirler. Çelik konstrüksiyon da metal kiri?ler ve Tren ray raylar? gibi yap?sal çelikleri üretmek için iyi bir tercihtir.

 

10 mm sac fiyatlar?, s?cak haddelenmi? sac fiyatlar?, hot rolled steel price, siyah sac fiyatlar?
10 mm sac fiyatlar?, s?cak haddelenmi? sac fiyatlar?, hot rolled steel price, siyah sac fiyatlar?
помилка: Контент захищено!!
uk??????????