????? ?????: çelik fiyatlar?

S?cak Haddelenmi? Çelik Fiyatlar? Dü?ü? Bekliyordu

siyah-sac-fiyatlari

S?cak Haddelenmi? Çelik Fiyatlar? Dü?ü? Bekliyordu Çelik üreticileri, S?cak Haddelenmi? Çelik Fiyatlar?nda dü?ü? olmas?n? umuyor. Bu, SMU School of Business taraf?ndan çelik kullan?c?lar? üzerinde yap?lan bir ankete dayanmaktad?r. Ankete kat?lanlar?n ço?u, S?cak Haddelenmi? Çelik Fiyatlar?‘n?n zirve yapt???na ve mevcut ortalama fiyat?n zirveye ula?aca??na inan?yor. Fiyat art??? zaten emtia talebini art?rd?, ancak görünüm kasvetli olmaya devam […]

Котельний лист? ціни?

10 mm sac fiyatlar?, s?cak haddelenmi? sac fiyatlar?, hot rolled steel price, siyah sac fiyatlar?

Kazan sac? fiyatlar? Kazan sac? fiyatlar? ya da kazan çelikleri P gurbu çeliklerdir. 16mo3 de bu gru? içerisinde yer al?r. A??rl?kl? kullan?lan kaliteleri P235 ,P265, P295, P355 ve 16MO3 dür. Erdemi kaliteleri ise 6341 erdemir kalitesi , 6335 erdemir kalitesi ,6347 erdemir kalitesi, 6352 erdemir kalitesi, 6345 erdemir kalitesi, 16Mo3 erdemir kalitesidir. Kazan sac? fiyatlar? , […]

Ціни на оцинковану сталь?

Galvaniz çelik fiyatlar? Galvaniz Çelik kullan?m? son y?llarda artmaya ba?lam??t?r. Galvanizli çelik tüketiminin ba?l?ca kullan?m alanlar?: otomotiv sanayi , hafif çelik konstrüksiyonlar, Trafik levha ve i?aretleri, bina iç ve d?? aksam?, Pvc kap? pencere sektörü , gemi sanayi gibi bir çok sanayi dal?ndan örnek verebiliriz. Galvaniz çeli?i korumak için kaplama yöntemlerinden biridir. Kaplama yap?lmas? çeli?in […]

uk??????????