????? ?????: HEA Profil mukavemet

HEA Profil Ta??ma Kapasitesi ve Mukavemet De?erleri

HEA Profil Ta??ma Kapasitesi ve Mukavemet De?erleri HEA profil, ürün grubu aç?s?ndan yap? eleman? olarak bilinse de makine, teçhizat yap?m alanlar?nda da kullan?lan bir profil grubudur. High energy astrophysics sözcük grubunun ba? harflerinden olu?an k?saltma ile tan?mlanan bu profiller, yüksek mukavemet de?erine sahip ta??y?c? unsurlar olarak kullan?lmaktad?r. Genel olarak mimari, in?aat alanlar?nda kullan?lan bu profiller, […]

uk??????????