Beton Alt? Trapezi ?stanbul

beton-alt?-trapezi-istanbul

Beton Alt? Trapezi ?stanbul

Beton alt? trapezi istanbul farkl? formalarda üretilebilmektedir. En çok tercih edilen formlar?

27/200 trapezio in cemento

38/151 trapezio in cemento

Trapezio in cemento 60/940

Trapezio in cemento 75/750

olmaktad?r.

 

BETON ALTI TRAPEZ? ?STANBUL

Beton alt? Trapezi istanbul yap?n?n üst k?sm?na , kiri? yönününe dik olacak ?ekilde dö?enmelidir.

Yap?n?n aç?k alanlar?na beton kapat?c? çelik levha konulmal?d?r. Beton kapat?c? çelik sac dö?eme kal?nl??? ve yüksekli?i belirlenmelidir. Kal?p i?levi de gören beton kapat?c? çelik saclar genellikle 2 mm, 2,5 mm , 3 mm saclar?n 90 derece bükülmesi ve kaynat?lmas? yöntemi ile konulmaktad?r.

Yap?n?n üst k?sm?na konulan ve tüm aç?k alanlar?n beton kapat?c? çelik sac ile kapat?lmas?ndan sonra trapez sac?n çelik yap?ya sabitlenmesi gereklidir. Burada kullan?lacak do?ru malzeme Stud çivisidir.

Stud çivisi özel kaynak makinesi ile elektrod tel veya gaz kullanmadan trapez sac? çelik yap? üstüne elektrik ark? olu?turarak kaynat?lmaktad?r.

beton-alt?-trapezi-istanbul
beton-alt?-trapezi-istanbul

Beton Alt? Trapezi Özellikleri

Beton alt? Trapezi istanbul yap?lar?n en önemli elamanlar?ndan biridir. Yap?n?n sa?laml??? aç?s?ndan dö?eme sonras? çelik yap?da yatay ve dikey yönde akslar? birbirine ba?lamaktad?r. Her ne kadar yüzey kaplama elaman? olarak ta kullan?lsa ana yap?n?n hafifletilmesi için de tercih edilir.

Beton Trapezi Ölçüleri

Bir kaç farkl? formda üretimini yapt???m?z Beton trapezi 60/940 formu genellikle konut yap?lar?nda ara kat dö?emelerinde, endüstriyel yap?lar?n ara kat yap?m?nda, ofis veya plaza ara kat dö?emelerinde, depo veya antrepo ara kat dö?emelerinde de tercih edilebilmektedir. Kullan?lacak oldu?u alandaki yüklere göre yap?lan statik çal??malarda kiri? ara mesafeleri de hesap edilerek uygun trapez çelik sac kal?nl?klar? belirlenmelidir. Mü?terilerimize önerimiz mutlaka yap?lar?n?z?n statik hesaplar?n? do?ru yapt?rtarak trapez sac sipari?i vermeleridir.

Lastra a trapezio in cemento formumuz 60/940 olarak an?lmaktad?r.
60 mm ölçüsü çelik galvanizli sac zeminden olan yükseklik ölçüsüdür.
940 mm olan ölçü trapez ise net kapatma alan ölçüdür.
Net kapatma alan ölçüsü demek yan yana yap?lan montajlarda di?er deck beton alt? trapez sac ?n üstüne kondu?u eksene denilmektedir.
Yani 2 tane sac yan yana konuldu?u zaman 188 cm alan kapatmaktad?r.
Tek  ba??na net kapatma alan? 94 cm  olan  60/940 Trapez Formlu sac?m?z  1250 mm geni?li?indeki rulodan üretilmektedir.

38/151/76 Beton alt? Trapezi istanbul

38/151-76 beton alt? trapez sac fiyatlar?,

38/760 beton alt? trapez sac teknik çizimi,
38/151 beton alt? trapez sac uygulama,
38/766 beton alt? trapez sac imalat,
38/760 beton alt? trapez sac firmas?,
38/151 beton alt? trapez sac gebze,
38/151 beton alt? trapez sac istanbul
38/151/76 beton alt? trapez sac 76 cm geni?liktedir.

it_ITItaliano