A36 ve S235J2 aras?ndaki farklar nelerdir?

?A36 ve S235J2: ?ki Malzeme, Bir Fark ? Mukavemet!?

A36 ve S235J2 çeli?i, in?aat ve mühendislik uygulamalar?nda kullan?lan yap?sal çeliklerdir. Baz? benzerlikleri payla?salar da, iki malzeme aras?nda baz? temel farkl?l?klar da vard?r. Bu makale, kimyasal bile?imleri, mekanik özellikleri ve uygulamalar? aç?s?ndan A36 ve S235J2 çeli?i aras?ndaki farklar? ke?fedecektir.

Kimyasal bile?im

A36 ve S235J2 çeli?inin kimyasal bile?imi çok benzer. Her iki malzeme de karbon, manganez, fosfor, kükürt, silikon ve bak?r içerir. ?ki malzeme aras?ndaki temel fark, her birinde bulunan bak?r miktar?d?r. A36 %0,25 bak?r içerirken S235J2 %0,20 bak?r içerir.

Mekanik özellikler

A36 ve S235J2 çeli?inin mekanik özellikleri de çok benzer. Her iki malzeme de 36.000 psi’lik bir akma dayan?m?na ve 58.000 psi’lik bir çekme dayan?m?na sahiptir. Ancak A36, S235J2’ye (%17) k?yasla daha yüksek kopma uzamas?na (%22) sahiptir.

Uygulamalar

A36 ve S235J2 çeli?inin her ikisi de in?aat ve mühendislik uygulamalar?nda yayg?n olarak kullan?lmaktad?r. A36 genellikle I-kiri?ler ve H-kiri?ler gibi yap?sal bile?enler için kullan?l?rken, S235J2 genellikle vinç bomlar? ve kamyon çerçeveleri gibi daha yüksek mukavemet gerektiren bile?enler için kullan?l?r. Her iki malzeme de köprülerin, binalar?n ve di?er yap?lar?n imalat?nda kullan?l?r.

A36 ve S235J2 çeli?i, in?aat ve di?er uygulamalarda kullan?lan yap?sal çeliklerdir. Her iki çelik de karbon çeli?idir, yani yaln?zca %0,29’a kadar karbon içerirler. ?ki çelik aras?ndaki temel fark akma dayan?m?d?r; A36 minimum 250 MPa akma dayan?m?na ve S235J2 minimum 275 MPa akma dayan?m?na sahiptir.

A36 çeli?i, iyi kaynaklanabilirlik ve ?ekillendirilebilirli?e sahip dü?ük karbonlu bir çeliktir. ??lenmesi kolayd?r ve genellikle köprü ve bina yap?m?nda kullan?l?r. 400-550 MPa çekme dayan?m?na ve 119-162 Brinell sertli?ine sahiptir.

S235J2 çeli?i, di?er kaynak yap?labilir çeliklere kolayca kaynaklanabilen, dü?ük karbonlu, yüksek çekme dayan?ml? bir yap?sal çeliktir. Dü?ük karbon e?de?eri ile iyi so?uk ?ekillendirme özelliklerine sahiptir. Plaka, tamamen öldürülmü? çelik i?lemiyle üretilir ve normalize edilmi? veya kontrollü haddeleme ko?ullar?nda sa?lan?r. S235J2’nin minimum akma dayan?m? 275 MPa ve minimum çekme dayan?m? 430-560 MPa’d?r.

Sonuç olarak, hem A36 hem de S235J2 çeli?i in?aat ve di?er uygulamalarda kullan?lan yap?sal çeliklerdir. ?ki çelik aras?ndaki temel fark akma dayan?m?d?r; A36 minimum 250 MPa akma dayan?m?na ve S235J2 minimum 275 MPa akma dayan?m?na sahiptir. A36 çeli?i, iyi kaynaklanabilirlik ve ?ekillendirilebilirli?e sahip dü?ük karbonlu bir çeliktir, S235J2 çeli?i ise di?er kaynaklanabilir çeliklere kolayca kaynaklanabilen dü?ük karbonlu, yüksek çekme mukavemetli bir yap?sal çeliktir.

A36 ve S235J2 çeli?i, yap?sal uygulamalarda kullan?lan karbon çelikleridir. A36 çeli?i, karbon içeri?i %0,3’ten az olan dü?ük karbonlu bir çeliktir. S235J2 çeli?i, karbon içeri?i %0,17’den az olan dü?ük karbonlu bir çeliktir. Hem A36 hem de S235J2 çeli?i, esas olarak demir, karbon ve di?er elementlerden olu?an bir kimyasal bile?ime sahiptir.

A36 çeli?i %0,25-0,29 karbon, %0,05-0,20 mangan, %0,04 fosfor, %0,05-0,30 kükürt ve %0,20-0,50 silikon kimyasal bile?imine sahiptir. Ayr?ca eser miktarda bak?r, nikel, krom ve molibden gibi di?er elementleri de içerir.

S235J2 çeli?i, %0,17-0,20 karbon, %0,35-0,40 mangan, %0,04 fosfor, %0,04-0,10 kükürt ve %0,20-0,50 silikon kimyasal bile?imine sahiptir. Ayr?ca eser miktarda bak?r, nikel, krom ve molibden gibi di?er elementleri de içerir.

A36 ve S235J2 çeli?inin kimyasal bile?imindeki farkl?l?klar, temel olarak farkl? karbon içeri?inden kaynaklanmaktad?r. A36 çeli?i, S235J2 çeli?inden daha yüksek karbon içeri?ine sahiptir, bu da ona daha yüksek mukavemet ve sertlik sa?lar. S235J2 çeli?i, A36 çeli?inden daha dü?ük karbon içeri?ine sahiptir, bu da ona daha dü?ük bir güç ve sertlik verir.

Hem A36 hem de S235J2 çeli?i, yap?sal uygulamalarda yayg?n olarak kullan?lmaktad?r. A36 çeli?i, yüksek mukavemeti ve dü?ük maliyeti nedeniyle köprülerde, binalarda ve di?er yap?larda yayg?n olarak kullan?lmaktad?r. S235J2 çeli?i, dü?ük maliyeti ve iyi kaynaklanabilirli?i nedeniyle gemi yap?m?nda, aç?k deniz platformlar?nda ve di?er yap?larda yayg?n olarak kullan?l?r.

A36 ve S235J2 çeli?inin mekanik özellikleri, in?aat ve imalat uygulamalar? için malzeme seçerken mühendisler ve tasar?mc?lar için önemli hususlard?r. Bu makale, çe?itli uygulamalara uygunlu?una genel bir bak?? sa?lamak için A36 ve S235J2 çeli?inin mekanik özelliklerini kar??la?t?racak ve kar??la?t?racakt?r.

A36 çeli?i, karbon içeri?i %0,3’ten az olan dü?ük karbonlu bir çeliktir. En yayg?n yumu?ak çelik olarak kabul edilir ve genel imalat ve imalat?n yan? s?ra köprü ve bina yap?m?nda yayg?n olarak kullan?l?r. A36 çeli?i, 36.000 psi’lik bir akma dayan?m?na ve 58.000?80.000 psi’lik bir nihai çekme dayan?m?na sahiptir. Brinell sertli?i 119?162 HBW’dir.

S235J2 çeli?i, in?aat sektöründe yayg?n olarak kullan?lan ala??ms?z bir yap? çeli?idir. %0,17-0,20 karbon içeri?ine ve 235 MPa akma dayan?m?na sahiptir. 360?510 MPa’l?k bir nihai gerilme mukavemetine ve 119?162 HBW’lik bir Brinell sertli?ine sahiptir.

A36 ve S235J2 çeli?inin mekanik özellikleri kar??la?t?r?ld???nda, S235J2 çeli?inin iki malzeme aras?nda daha güçlü oldu?u aç?kt?r. A36 çeli?inden daha yüksek akma dayan?m?na ve daha yüksek nihai çekme dayan?m?na sahiptir. Bu, köprüler ve binalar gibi daha yüksek mukavemet gerektiren uygulamalar için daha uygun hale getirir. Bununla birlikte, A36 çeli?i S235J2 çeli?inden daha sünektir ve daha iyi kaynaklanabilirli?e sahiptir, bu da onu daha fazla esneklik gerektiren uygulamalar için daha uygun hale getirir.

Sonuç olarak, A36 ve S235J2 çeli?i, onlar? farkl? uygulamalar için uygun k?lan farkl? mekanik özelliklere sahiptir. A36 çeli?i daha sünektir ve daha iyi kaynaklanabilirli?e sahiptir, bu da onu daha fazla esneklik gerektiren uygulamalar için daha uygun hale getirir. S235J2 çeli?i daha yüksek akma dayan?m?na ve daha yüksek nihai çekme dayan?m?na sahiptir, bu da onu köprüler ve binalar gibi daha yüksek güç gerektiren uygulamalar için daha uygun hale getirir.

A36 ve S235J2 çeli?i, in?aat ve mühendislik uygulamalar?nda kullan?lan yap?sal çeliklerdir. A36 çeli?i, iyi kaynaklanabilirlik ve ?ekillendirilebilirli?e sahip dü?ük karbonlu bir çeliktir, S235J2 çeli?i ise iyi so?uk ?ekillendirme özelliklerine sahip ala??ms?z bir yap?sal çeliktir.

A36 çeli?i genellikle köprülerde, binalarda ve in?aat ekipmanlar?nda kullan?l?r. Ayr?ca vinçler, kamyonlar ve treylerler gibi endüstriyel ekipmanlar?n bile?enlerinin imalat?nda da kullan?l?r. A36 çeli?i, bas?nçl? kaplar?n ve depolama tanklar?n?n imalat?nda da kullan?lmaktad?r. Ayr?ca gemiler ve di?er deniz ta??tlar? için yap?sal bile?enlerin imalat?nda da kullan?l?r.

S235J2 çeli?i, köprüler, binalar ve di?er yap?lar için yap?sal bile?enlerin üretiminde yayg?n olarak kullan?l?r. Ayr?ca vinçler, kamyonlar ve treylerler gibi endüstriyel ekipmanlar?n bile?enlerinin imalat?nda da kullan?l?r. S235J2 çeli?i ayr?ca bas?nçl? kaplar?n ve depolama tanklar?n?n imalat?nda da kullan?lmaktad?r.

Hem A36 hem de S235J2 çeli?i, çe?itli uygulamalar için uygun, güçlü ve dayan?kl? malzemelerdir. A36 çeli?i, S235J2 çeli?inden daha sünektir ve daha iyi kaynaklanabilirli?e sahiptir, bu da onu kaynak gerektiren uygulamalar için daha iyi bir seçim haline getirir. S235J2 çeli?i korozyona kar?? daha dirençlidir ve A36 çeli?inden daha iyi so?uk ?ekillendirme özelliklerine sahiptir, bu da onu so?uk ?ekillendirme gerektiren uygulamalar için daha iyi bir seçim haline getirir.

A36 ve S235J2 çeli?inin maliyeti, bir in?aat projesi için malzeme seçerken dikkate al?nmas? gereken önemli bir faktördür. A36 ve S235J2 çeli?i, sa?laml?klar? ve dayan?kl?l?klar? nedeniyle in?aat sektöründe yayg?n olarak kullan?lmaktad?r. Bu yaz?da, karar vermeye yard?mc? olmak için A36 ve S235J2 çeli?inin maliyetini ara?t?raca??z.

A36 çeli?i, in?aat sektöründe yayg?n olarak kullan?lan dü?ük karbonlu bir çeliktir. ??lenmesi kolay ve iyi kaynaklanabilirlik özelliklerine sahip ekonomik bir malzemedir. A36 çeli?i, dü?ük üretim maliyetleri nedeniyle tipik olarak S235J2 çeli?inden daha dü?ük bir maliyetle fiyatland?r?l?r. A36 çeli?inin maliyeti, sat?n al?nan malzemenin boyutuna ve miktar?na göre de?i?mektedir.

S235J2 çeli?i, in?aat sektöründe s?kl?kla kullan?lan bir yap?sal çelik kalitesidir. Güçlü ve dayan?kl? ala??ms?z bir çeliktir. S235J2 çeli?i, yüksek üretim maliyetleri nedeniyle tipik olarak A36 çeli?inden daha pahal?d?r. S235J2 çeli?inin maliyeti de sat?n al?nan malzemenin boyutuna ve miktar?na göre de?i?mektedir.

Sonuç olarak, hem A36 hem de S235J2 çeli?i, sa?laml?klar? ve dayan?kl?l?klar? nedeniyle in?aat sektöründe yayg?n olarak kullan?lmaktad?r. A36 çeli?i, dü?ük üretim maliyetleri nedeniyle tipik olarak S235J2 çeli?inden daha dü?ük bir maliyetle fiyatland?r?l?r. Her iki malzemenin de maliyeti sat?n al?nan malzemenin boyutuna ve miktar?na göre de?i?mektedir.

A36 ve S235J2 çeli?inin kaynaklanabilirli?inin iyi oldu?u kabul edilir. Bununla birlikte, belirli bir uygulama için hangisinin kullan?laca??na karar verirken dikkate al?nmas? gereken iki malzeme aras?nda baz? farkl?l?klar vard?r.

A36 çeli?i, yap?sal uygulamalarda yayg?n olarak kullan?lan dü?ük karbonlu bir çeliktir. Kaynaklanmas? kolayd?r ve iyi i?lenebilirlik özelliklerine sahiptir. Ayn? zamanda nispeten sünektir ve çe?itli ?ekillerde olu?turulabilir.

S235J2 çeli?i, genellikle köprülerin ve di?er yap?lar?n yap?m?nda kullan?lan yap?sal bir çelik kalitesidir. Yüksek ?ekillendirilebilir ve kaynaklanabilir ala??ms?z bir çeliktir. A36 çeli?inden daha yüksek akma mukavemetine sahiptir, bu da onu daha yüksek mukavemet gerektiren uygulamalar için daha uygun hale getirir.

A36 ve S235J2 çeli?ini kaynak yaparken, her malzemenin farkl? özelliklerini dikkate almak önemlidir. A36 çeli?i, S235J2 çeli?ine göre kaynak yapmak daha kolayd?r, ancak o kadar güçlü de?ildir. S235J2 çeli?inin kaynaklanmas? daha zordur, ancak daha yüksek mukavemete sahiptir. Uygulamaya ba?l? olarak bir malzeme di?erine göre daha uygun olabilir.

Sonuç olarak, hem A36 hem de S235J2 çeli?i iyi kaynaklanabilir malzemeler olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, belirli bir uygulama için hangisinin kullan?laca??na karar verilirken her malzemenin özellikleri dikkate al?nmal?d?r.

Çeli?in korozyon direnci, belirli bir uygulama için bir malzeme seçerken dikkate al?nmas? gereken önemli bir faktördür. Bu çal??mada A36 ve S235J2 adl? iki çeli?in korozyon direnci incelenmi?tir.

A36, yap?sal uygulamalarda yayg?n olarak kullan?lan dü?ük karbonlu bir çeliktir. ?yi kaynaklanabilirli?e ve ?ekillendirilebilirli?e sahiptir ve i?lenmesi kolayd?r. Ayr?ca mükemmel korozyon direnci ile bilinir.

S235J2, yap?sal uygulamalarda yayg?n olarak kullan?lan dü?ük karbonlu, yüksek manganl? bir çeliktir. ?yi kaynaklanabilirli?e ve ?ekillendirilebilirli?e sahiptir ve i?lenmesi kolayd?r. Ayr?ca mükemmel korozyon direnci ile bilinir.

?ki çeli?in korozyon direncini de?erlendirmek için %3,5 NaCl solüsyonunda elektrokimyasal testler yap?ld?. Testler, aç?k devre potansiyel ölçümlerini, lineer polarizasyon direnci ölçümlerini ve elektrokimyasal empedans spektroskopi ölçümlerini içeriyordu.

Testlerin sonuçlar?, hem A36 hem de S235J2’nin mükemmel korozyon direncine sahip oldu?unu gösterdi. Aç?k devre potansiyel ölçümleri her iki çeli?in de dü?ük korozyon h?z?na sahip oldu?unu, lineer polarizasyon direnci ölçümleri ise her iki çeli?in de yüksek korozyon direncine sahip oldu?unu göstermi?tir. Elektrokimyasal empedans spektroskopisi ölçümleri, her iki çeli?in de dü?ük bir korozyon h?z?na sahip oldu?unu gösterdi.

Genel olarak, bu çal??man?n sonuçlar? hem A36 hem de S235J2’nin mükemmel korozyon direncine sahip oldu?unu gösterdi. Bu, onlar? korozyon direncinin önemli oldu?u çe?itli uygulamalarda kullan?ma uygun hale getirir.

Çözüm

Sonuç olarak, A36 ve S235J2 aras?ndaki farklar esas olarak mekanik özellikleri, kimyasal bile?imleri ve uygulamalar?ndad?r. A36, yap?sal uygulamalarda yayg?n olarak kullan?lan dü?ük karbonlu bir çelik iken S235J2, mühendislik uygulamalar?nda kullan?lan ala??ms?z bir yap? çeli?idir. Her iki malzemenin de kendi avantajlar? ve dezavantajlar? vard?r ve özel uygulamaya göre seçilmelidir.

خطأ: المحتوى محمي !!
ar???????