Çelik Sac Üretimi nas?l yap?l?r?

sac-ureticileri

Çelik Sac Üretimi nas?l yap?l?r?

Çelik son yüzy?lda dünya da en çok tüketilen materyaller aras?nda yer almaktad?r. Dünyan?n y?ll?k çelik tüketimi ortalama 750 milyon ton oldu?u tahmin edilmektedir. Plastik ve demir çelik tüketimindeki de?i?im ayn? zamanda o ülkenin ekonomik durumunu da yans?tmaktad?r. Çelik tüketimi art?yorsa ülkede yap?lan yat?r?mlar?n artmas? veya sanayi üretiminin artt???na i?aret etmektedir. Ki?i ba?? çelik tüketimi dünya ortalamas? 225 kg seviyelerindedir.

Çeli?in yap? sektörü ve imalat sanayinde bu kadar önemli olmas?n?n ilk etkenlerinden neredeyse %100 geri dönü?türülebilir olmas?d?r. Ayr?ca karbon sal?n?m? son y?llarda da al?nan önlemlerle 1960’l? y?llara göre neredeyse yar? yar?ya kadar dü?mü?tür. Bu durum çelik üretiminin çevre dostu olmas? ve sürdürülebilirli?ini göstermektedir.

Karbon çelikleri de denmektedir. Çelik yap?sal ve endüstri taraf?ndan neden bu kadar tercih edilirler? Karbon çelikler yap?lar? gere?i kolay ?ekillendirilebilirler, kaynaklanma yani kolay birle?me olana?? olmas?, ayr?ca daha önce de belirtti?imiz gibi metalin kolay geri dönü?ümü tercih sebepleri aras?nda yer almaktad?r.

s?cak haddeleme i?lemi
عملية الدرفلة على الساخن

Çelik Üretim Tarihi

Karbon çeliklerin üretim tarihine bakt???m?zda MÖ 2000 y?llar?nda Orta Asya civar?nda ba?lad???n? bilmekteyiz. Aletl ve silah üretimi için bronzun yayg?n ?ekilde kullan?ld??? ve demirle birle?tirildi?ini görüyoruz.Bu Demir Ça??’n?n ba?lang?c? anlam?na da gelmekteydi. Bu dönemde, dövme demir, demiri ?s?t?lmas? ve örs üzerinde dövülerek zaman?n demircileri taraf?ndan kullan?lm??lard?r. Elde edilen demir sert ancak dövülerek ?ekillendirilebilirlerdi.

s?cak haddelenmi? rulo
المدرفلة على الساخن؟ تدحرج

Karbon Çelik Kimyasal Özellikleri

Karbon çeli?i konusunda s?kl?kla yanl?? anla??lan ?ey, onun sadece karbondan üretilen bir metal olmamas?d?r. Karbon çeli?i terimi asl?nda çeli?in üretilirken içindeki karbon oran? ile ba?ka malzemeler içeren bir çeli?i belirtmektedir. Her çelikte en çok bulunan element demirdir. Çeli?e ya da metalin kimyasal yap?s?na bakt???m?zda içindeki elementler karbon, manganez, alüminyum ve di?er elementler eklenir. Bu çelik üretimi genellikle üç kategori toplan?r: dü?ük karbonlu çelikler, orta karbonlu çelikler ve yüksek karbonlu çelikler.

Dü?ük كربون Çelik – Bu çeliklerin di?er ad? yumu?ak çelikdir. Dü?ük karbonlu çelik,% 0.04 ve% 0.3 karbona oran?na sahiptirler. Kaynaklanmas?,?ekillendirmesi ve bükülüp kesilmesi gayet kolayd?r. Dü?ük karbonlu metaller k?r?lgan de?illerdir. ?ekillendirmeye uygunlu?undan dolay? preslenmeye uygundurlar. Dü?ük karbonlu çelikler genellikle otomotiv sanayi ve makine sanayinde kullan?lmaktad?r.

وسط Karbon Çelikler– Orta karbonlu çelik,% 0.31 – 0.6 oran?nda karbona sahiptir. Orta karbonlu çelikler kesme ve kaynaklamaya daha dayan?kl?d?rlar. Metal temperleme ve tavlama ile inceltme yani sertle?tirme yap?lmaktad?rlar.

Yüksek Karbon Çelikler – Yüksek karbon çeliklerin karbon oran? yüzde 1.5’e kadar ç?kabilmektedir. Ayr?ca yüksek karbonlu çeli?e eklenen di?er elementler ile sertli?i daha artt?r?lm??t?r. Bu kalitedeki çeliklere genellikle “tak?m çeli?i” ad? verilir ve inan?lmaz derecede sert ve k?r?lgand?r. Is?l i?lem bu çelikleri k?r?lgan hale getirir, ancak bu metalden yap?lm?? aletler çok dayan?kl?d?rlar.

Ultra Yüksek Karbonlu Çelikler – Yakla??k % 1.4-2.0 karbon içeri?i ile en yüksek karbon oran?na sahiptir. Temperlenebilen yüksek sertlikte çeliklerdir. Karbon içeri?i % 2.5 den daha fazla sahip çeliklerin ço?u, toz metalurjisi kullan?larak yap?l?r .

Çelik Sac kimyasal yap?s?

Çeli?in ana ham maddesi demirdir. Demir do?ada iki tip bulunmaktad?r : manyetit demir cevheri ve hematit demir cevheri. Demir cevherine oksijenle tepkimesinden içinde bulunan karbon indirgeme i?lemi yap?lmak amaçlanmaktad?r.

Dünya karbon çelik üretimi toplam dünya çelik üretiminin %85 inden fazlas?n? olu?turmaktad?r. Son y?llarda demir çelik geri dönü?ümünün artmas? ile çelik üretiminde demir cevherinden hurda kullan?m?na yönelme ba?lanm??t?r. Çelik üretiminin en büyü?ü Çin olarak görünmesini yan?nda Dünya hurda fiyatlar?n? belirleyen de Amerikad?r. Çelik üretiminde hurda kullan?m? çelik üreticilerinin maliyetlerini dü?ürmeye yönelik avantajlar sa?lam??t?r. Hurda çeliklerden yüksek kaliteli çelik üretmek mümkündür. Hurda fiyatlar? de?i?tikçe çelik sac fiyatlar? da de?i?mektedir.

Çelik Kaliteleri

Çelik kalitesini de?i?mek için içerisine manganez,silis, Alüminyum, bak?r , krom veya nikel gibi di?er elementler eklenmektedir. Karbon çeliklere eklenen elementler hem mukavemeti artt?r?r hem de oksitlenmeyi geciktirirler. Ayr?ca krom ve nikel eklemesi çeli?in paslanmaz özelli?ine kavu?mas?n? sa?lamaktad?r. Çelik sac üretimi için karbon de?eri dü?ürüldükten sonra ve istenilen mukavemete göre di?er elementler eklendikten sonra ?ekillenece?i kaplara dökülür. Son y?llarda sac üreticileri dökümün bir çe?idi olan sürekli dökümü tercih etmektedirler. Sürekli döküm hem üretim kapasitesi hem de h?z olarak di?er yöntemlerden çok daha verimlidir. Sürekli döküm genellikle yass? mamul üreticileri taraf?ndan kullan?lmaktad?r.

ar???????