2019 Türkiye Çelik Üretimi Azald?

TÜRK?YE ÇEL?K ÜRET?M?

Türkiye ham yani s?v? çelik üretimi, 2019 A?ustos ay?nda, 2018’in ayn? ay?na göre %12,3 oran?nda azald?. 2019 A?ustos ay? üretim miktar? 2.6 milyon ton oldu. 2019 Ocak-A?ustos Türkiye Ham Çelik üretim miktar? %10,5 oran?nda azal??la 22.6 milyon ton oldu?u kaydedildi.

TÜRK?YE ÇEL?K TÜKET?M?

Çelik tüketimi 2019 A?ustos ay?nda 2018 A?ustos ay?na k?yasla %3,6 azal?? gerçekle?ti. 2019 A?ustos ay?nda toplam çelik üretimi 2.3  milyon ton olmu?tur. 2019 y?l Ocak-A?ustos aras?dan sekiz ayl?k üretimi ise %27,7 azal??la, 16.7 milyon ton oldu.

TÜRK?YE DI? T?CARET

?hracat

A?ustos ay? verilerine göre çelik ürünleri ihracat?, miktar yönünden  %3,1 oran?nda art??la 1.7 milyon ton, fiyatlardaki dü?ü? sebebiyle de?er yönünden ise %6,1 azal??la 1.2 milyar dolar oldu.

Ocak-A?ustos döneminde 2018 y?l?n?n ayn? dönemine k?yasla ihracat, miktar itibariyle %12,1 art??la 14.7 milyon ton, de?er itibariyle %0,2 azal??la 10.9 milyar dolar seviyesinde gerçekle?ti.

?thalat

A?ustos ay? ithalat?, 2018 y?l?n?n ayn? ay?na göre, miktar yönünden %30 art??la 1.2 milyon ton, de?er yönünden ise, %2,3 art??la 870 milyon dolar seviyesinde kald?.

2019 y?l?n?n ilk sekiz ay?nda ithalat, tüketimdeki daralmaya ba?l? olarak bir önceki y?l?n ayn? dönemine göre, miktar yönünden %25 azal??la 8 milyon ton, de?er yönünden %27,8 azal??la 6.7 milyar dolar seviyesinde gerçekle?ti.

D?? Ticaret Dengesi

2018 y?l?n?n ilk sekiz ay?nda %118 olan ihracat?n ithalat? kar??lama oran?, bu y?l?n ayn? döneminde %163 seviyesine yükseldi.

DÜNYA ÇEL?K ÜRET?M?

Dünya Çelik Derne?i (worldsteel) taraf?ndan aç?klanan 2019 y?l? A?ustos ay? verilerine göre, dünya ham çelik üretimi, geçti?imiz y?l?n ayn? ay?na k?yasla, %3,4 art??la 156 milyon ton, y?l?n ilk sekiz ay?nda ise %4,4 art??la, 1.2 milyar ton seviyesinde gerçekle?ti.

Söz konusu dönemde, Çin?in ham çelik üretimi, geçti?imiz y?l?n ayn? dönemine k?yasla  %9,1 oran?nda art??la 664.9 milyon tona yükselir iken, ikinci s?rada yer alan Hindistan??n ham çelik üretimi %4,4 art??la 75.7 milyon ton oldu.

En fazla ham çelik üreten ilk 15 ülke aras?nda Vietnam, Ocak-A?ustos döneminde %56,9 oran?yla en yüksek üretim art??? sa?layan ülke oldu.

2019 y?l?n?n Ocak-A?ustos döneminde, Türkiye %10,5 ile, ilk 15 ülke aras?nda, ham çelik üretimi en fazla dü?ü? gösteren ülke oldu.

DE?ERLEND?RME

AB Ticaret Komisyonu, Türk çelik ürünlerinin, Avrupa ülkeleri piyasalar?na ihraç edilmesinin önündeki engelleri kademe kademe yükseltmektedir.

AB?nin 27 Eylül 2019 tarihinde kabul edilen yeni uygulamalar? ile ikinci dönem kotalar?ndan, halihaz?rda global kota uygulanan tek kategori olan s?cak haddelenmi? saclara yönelik çeyreklik kota miktar?ndan, bir ülkenin en fazla %30 ve uzun ürünler için son çeyrekte bir ülkenin di?erleri kotas?ndan en fazla %30 faydalan?labilecek olmas?, her iki s?n?rlaman?n da alenen Türkiye?yi hedef ald???n? ve AB Komisyonu?nun aram?zdaki Serbest Ticaret Anla?mas?n? tümüyle göz ard? etti?ini ortaya koymaktad?r.

AB, en geli?mi? piyasa ?artlar?na sahip oldu?unu iddia ederken bu uygulamalar? ile AB ülkelerindeki çelik tüketen imalat sektörlerinin tercihlerini görmezlikten gelmeye, adil ve rekabetçi çelik ticaretinin önünde engel olu?turmaya devam etmektedir.

AB?nin, Türk çelik ihracat? bak?m?ndan kabul edilebilir bir ticaret anlay??? olmayan bu uygulamalar? ile aram?zdaki STA?n?n hükümlülüklerini yerine getirmeyece?i net bir ?ekilde ortaya ç?km??t?r. Bu sebeple, mütekabil tedbirlerin süratle al?nmas?na ihtiyaç duyulmaktad?r.

памылка: Змест абаронены !!
bel?????????? ????