Класове на корабни листове

Класове на корабни листове

Gemi sac ve di?er çelik malzemeler, gemi yap?m?nda kullan?lan malzemelerin ba??nda Gemi saclar? gelmektedir. Bir geminin bütün konstürksiyonu çelikten yap?lmaktad?r. Çelik gemi üreticilerinin en önemli hammaddesidir. Çelikten üretilen gemilerin omugas?ndan d?? kaplamalas?na kadar bütün aksamlar? gemi çeliklerinden yap?lmaktad?r.

Gemi üreticileri geminin omurgas? dedi?imiz yani iç k?sm?nda genellikle st 37 kalite veya st52 kalite çelik tercih ederler. Bu k?s?mlar deniz suyu ile bulu?mad???ndan burada gemi sac? kullan?m? zorunlu de?ildir. Gemi saclar? kimyasal bile?im olarak ticari kalite çeliklere oldukça yak?nd?r. A grade Gemi sac? kimyasal bile?enlerinde st 37 kalite sac?n kimyasal bile?enleri kar??la?t?rd???m?zda A grade gemi sac?n?n kimyasal bile?ininde karbon oran? 0,21 civar?nda görülmektedir, ayr?ca Mangan de?eri gemi saclar?nda ticari kalite saclara göre yüksektir.

A?a??daki tabloda da görece?iniz üzere A grade корабен лист kimyasal bile?enleri bulunmaktad?r.

Gemi sac çelikleri kimyasal bile?enleri

Стандартно Качество ° С
макс.
мн
мин.
П
макс.
С
макс.
Si Вземи
мин.
ABS – P2 ОЦЕНКА 0,21 2,5 x C 0,035 0,035 максимум 0,50
ABS – P2 Б КЛАС 0,21 0,80 0,035 0,035 максимум 0,35
ABS – P2 КЛАС D 0,21 0,60 0,035 0,035 0.10-0.35 0,020
ABS – P2 КЛАС Е 0,18 0,70 0,035 0,035 0.10-0.35 0,020

Gemi saclar? kimyasal bile?en tablosunda da görüldü?ü gibi ba?l?ca kaliteleri A GRADE, B GRADE , C GRADE, D GRADE VE E GRADE olarak tan?mlanm??t?r. Gemi saclar? kimyasal yap?s?na bakt???m?zda mangan de?erinin farkl?l??? gözümüze çarp?yor. Gemi saclar? yap? olarak ticari kalite saclardan fark? oksitlenme sürelerinin st 37 kalite saclara göre daha uzun oldu?unuz bilmekteyiz.

p295 kalite sac
p295 качествена ламарина

Gemi üretici tersanelerin gemi sac? kullanmas?n?n yegane sebeplerinden biri dayan?kl?l?k süresi olmaktad?r. Gemi konstrüksiyon çelikleri gemi montajlamas? öncesinde yüzey temizleme ve boyama i?lemine tabi tutulurlar. Bu i?eme корабен лист kumlama boyama da denmektedir. Sac kumlama boyama i?lemlerinde yüzey temizli?i ve düzgünlü?ünü sa?lamak için çelik bilyeler kullan?l?r, çelik bilyeler ile yüzey temizli?i sonras? astar boya olarak tabir edilen epoksi boya i?lemi uygulan?r.

Kumlama boyama i?lemleri sonras?nda çelik malzemenin ömrü uzam?? olur. Çeli?in ömrünün uzamas?ndan kas?t oksilenme sürecinin yava?lamas?d?r. Çelik mukavement olarak de?i?iklik göstermemektedir. Çeli?in ömrünü uzatman?n bir di?er yöntemi galvaniz kaplamakt?r. Fakat galvaniz kaplama yöntemi kumlama boyama maliyetleri ile k?yasland???ndan çok ciddi bir fark olmas?ndan kaynakl? gemi yap?mc?lar? yani tersaneciler kumlama boyama i?lemini tercih etmektedirler.

Ayr?ca avrupa çelik standartlar?na göre gemi saclar? kaliteleri farkl? isimlendirilmi?lerdir.

Европейски класове корабни листове

AH 32 TM, A 32 TM, DH 32 TM, D 32 TM, EH 32 TM, E 32 TM
AH 36 TM, A 36 TM, DH 36 TM, D 36 TM, EH 36 TM, E 36 TM, FH 36 TM, F 36 TM

корабен лист fiyatlar? konusunda bilgi almak isterseniz di?er yaz?m?z olan gemi sac? fiyatlar?na Можеш да погледнеш.

клас корабна плоча дебел??? 5-60 мм Ширина 1000-2500 мм Дължина 3000-12000 мм Опаковка Стандартна опаковка за износ, подходяща за мореплаване, подходяща за всички видове превози или според изискванията.

Завършил корабен лист Plakas?, kal?nl??? 100 mm’den fazla olmayan ve geni?li?i genellikle 600 mm’den yüksek olan yass? çelik çubuk veya düz plaka paneldir. Pratik uygulamalarda, Konteynerler ve büyük ekipmanlar yakla??k 5-20 mm kal?nl???ndaki parçay? kullanabilir. Daha iyi ta??nabilirlik ve iyi kaynaklanabilirlik, ancak zay?f korozyon direnci

a s?n?f? Gemi Plakas? Giri? a s?n?f? корабен лист Plakas? uygulama aral??? a s?n?f? Gemi Plakas?, gemi in?as? ve petrol platformu amac?yla kullan?l?r ve ABS, DNV, GL, BV, LR, NK, RINA ve di?er klas kurulu?lar? taraf?ndan onaylanm??t?r. Ayr?ca a??rl??? 10000 tonun alt?nda olan geminin gövde yap?s?n?n imalat?nda kalite bir Gemi Plakas? kullan?labilir. bir dereceli Gemi Plakas? kimyasal bile?imi:

a s?n?f? корабен лист Plakas?, A b D E A32 D32 E32 F32 A36 D36 E36 F36 A40 D40 E40 F40. Kal?nl?k:5-300mm Geni?lik:1500-3500mm Boy:3000-12000mm Is?l ??lem: Haddelenmi?/Normalize edilmi? (N) Haddelenmi?/Kontrol haddelenmi? (CR) Termo Mekanik Kontrol Prosesi (TMCP) Normalize ve Temperlenmi? (Q+T) Di?er so?uk haddeleme veya s?cak haddeleme gibi teslimat durumlar? mümkündür.

ASTM A s?n?f? корабен лист? levhas?, çelik üretim süreci için uygundur. Çal??ma ortam?n?n yap?s? zorludur. Kimyasal bile?im de belirli bir gerekliliktir. Dü?ük s?cakl?k, dü?ük bas?nç ve yüksek korozyon ortamlar?nda H2S direnci ve performans gereksinimlerini kar??lamal?d?r.

gemi yap?m? için uygun bir kalitedir ve orta düzeyde bas?nca dayanabilir. Yakla??k 58 ila 71 ksi’lik bir çekme mukavemetine ve minimum %22 alan azalmas? ile %38 uzamaya sahiptir. Daha küçük gemilerin yap?m?nda yüklü bile?enler için kullan?lmas?na izin veren iyi bir darbe dayan?m?na sahiptir.

За дебелина под 30 mm, ние основно рязане с лазерно рязане, за дебелина над 30 mm, ние основно рязане с OXY рязане, рязане с пламък. За стоманена плоча с дебелина 200 mm температурата е твърде висока по време на рязане с пламък. Значи нарязани парчета? отворена стоманена плоча? може да се счупи частично. В този случай можем да използваме чугун, за да добавим повече материал към счупените парчета.

Разширихме производствения си капацитет и всяка част от нашия продукт брой под-качество за?n? Чрез увеличаване на дебелината и ширината? ние разширихме.

7mm-40mm, 40mm-80mm, 80mm-100mm Дебелина според нуждите

линия за производство на стоманени плочи?. Стоманена плоча, голям диаметър заварени? достатъчно тънък, за да се навие на тръби. Филмът се потапя в киселия разтвор на стоманената плоча. и след това галванично покритие. е сделка.

Непрекъснато леене: Разтопената стомана се излива във въже с дължина приблизително 20 метра, което го кара да се втвърдява и нагрява. Бързо да се намали до 200-300 С. някак угасна. Телта се насочва от ролки и има формата на плоча.

Çelik Sac Kaliteleri üreten gemi. Teknik standartlar:

Çelik Levha Kaliteleri üreten gemiler, gemi çelik yass? çubuklar?, gemi yap?m? çelik yass? çubuklar

Gemi çeli?i Kaliteleri – Standart gemi çeli?i Kalitelerimiz, gemi plakas? için farkl? standartlarla birlikte çe?itli özellikler ve uygulamalar sunar. A S?n?f? Gemi plakas?, yüksek mukavemet ve sünekli?e, iyi kaynaklanabilirli?e sahiptir.

Gemi üreten çelik levha Malzemenin gemi yap?m?nda kullan?laca?? kaliteleri ve daha sonra malzemenin kal?nl???n? ve geni?li?ini seçebilirsiniz. Yeni gemi üreten çelik ürünlerde kalite ile onaylanm?? hammadde kullan?lmas? gerekir.

Gemi üreten çelik levha Kaliteler A,B,D,E,A32,A36 D32 ve DH36 gemi in?a çeli?idir,Mevcut uzunluk 6-16m’dir,Di?er özel uzunluklar veya kal?nl?klar için lütfen bize dan???n?z.

Çelik sac kaliteleri üretmek için tüm ihtiyaçlar?n?z? kar??layabiliriz

Gemi plakalar?m?z, mü?terilerin ihtiyaçlar?na göre çe?itli ?ekil ve boyutlarda sunulmaktad?r. Ek olarak, bu kaliteli plakalar mü?teriler taraf?ndan uygun bir maliyetle kullan?labilir. Sundu?umuz gemi çelik saclar?, kusursuz fini?leri nedeniyle takdir edilmektedir.

Ana çelik kaliteleri: Ortak mukavemetli gemi plakas? ABS S?n?f? AH32,ABS S?n?f? AH36,ABS S?n?f? AH40,LR S?n?f? AH32,LR S?n?f? AH36,LR AH40 S?n?f?,BV S?n?f?

Gemi in?as?, gemi gövdesini in?a etmek için büyük miktarlarda yap?sal çelik levha gerektirir. Gemi çeli?i 2 seriye dönü?tü: modern gemi yap?m? için gemi a??rl???n? ve bak?m maliyetini azaltabilen yüksek mukavemetli ve korozyona dayan?kl? çelikler.

Çelik levha s?n?flar?. Stoklar?m?zda çelik levha mevcuttur.

Dünyada Gemi Üreten Sac Kalitelerine Genel Bak??. Gemi sac? üreten kaliteler sac standartlar?n? ve kalitelerini kendi fabrikam?zda üretmekteyiz.

корабен лист S?n?fland?rmas?, S?n?f Standard?,

Gemi in?a çelik levhas?, in?aat toplumunun gereksinimlerine uygun olarak üretilen gemi yap?lar?n?n imalat? için s?cak haddelenmi? çeli?i ifade eder. Genellikle özel olarak kullan?lan çelik sipari?, çizelgeleme, sat??, gemi levhas? dahil bir gemi, çelik vb.

ASTM A131, Gemiler için Yap?sal Çelik için Standart Spesifikasyondur. Standart olarak SA131 Grade A plakal? daha yüksek mukavemetli gemi in?a çelikleri sunuyoruz. AH36, DH36 ve EH36 gibi daha yüksek mukavemetli gemi in?a çelikleri de vard?r.

A131 S?n?f? DH32 deniz çelik levhas?, ço?unlukla dü?ük s?cakl?ktaki okyanuslarda seyreden gemilerin yap?m?nda kullan?l?r. A131 Grade DH32, TMCP veya Normalize haddeleme s?ras?nda ?s?l i?lem için yap?lmal? ve eksi 20 santigrat derecenin alt?nda dü?ük s?cakl?kta çarpma testi yap?lmal?d?r. A131 Kalite DH32 çelik levha, eksi 20 santigrat derece alt?nda dü?ük s?cakl?kta çarpma testi yap?lmal?d?r.

ABS EQ56 gemi in?a çelik levha, AB/EQ56 gemi in?a BV EQ56 Çin’de hizmet ihracat rdblegend En iyi CCS EQ56 kimyasal özellik ABS, BV, GL, NK, KR ve RINA, mü?terilerimize uzun y?llar kalite sözü vermek için üçüncü taraf denetimini yapmak için biz ABS DH36 çelik malzemeyi do?rudan fabrikam?zdan sat?? departman?ndan rekabetçi fiyatlarla ihraç etti Her plaka

kazan saclar?
котлени листове?

Bu ürünler tipik olarak geli?mi? i?lenebilirlik gerektiren döküm ve dövme parçalar için kullan?lm??t?r, ancak kullan?m bu tür uygulamalarla s?n?rl? de?ildir. Ala??m 410S paslanmaz çelikler, iyi korozyon direnci özellikleri sa?layan yüzde 11,5 krom içeren genel amaçl? martensitik paslanmaz çeliklerdir.

Normalle?tirme, çeli?in özelliklerini e?itleyen ve tek tip bir ferrit ve sementit tane boyutu olu?turan bir ?s?l i?lem sürecinin bir bölümünü olu?turur. Malzemenin daha sünek olmas?yla sonuçlan?r, bu da daha iyi ?ekillendirme ve bükülmeye izin verir. Bu, çeli?in üst kritik s?cakl???n (östenitleme s?cakl???) üzerine ?s?t?lmas? ve ard?ndan ortam olarak durgun hava ile oda s?cakl???na so?utulmas?yla yap?l?r.

Çelik hayat?m?z?n her yerinde. Her gün kulland???m?z köprüler, baretler, gökdelenler ve binlerce ba?ka ?ey in?a etmek için kullan?l?r. Asl?nda, çeli?in gücü ve güvenilirli?i, onu yüzlerce y?ld?r dünya ekonomisinin temel dayana?? haline getirdi.

???? ?????? ?? ?Gemi Sac kaliteleri?

  1. Pingback: Gemi Sac? nedir? - Çelik Fiyatlar?

??????????? ?? ?????????.

bg_BG?????????