Galvaniz Kaplama Kal?nl???

galvaniz-kaplama-kalinliklari

Galvaniz Kaplama Kal?nl??? Nas?l Ölçülür?

Metallerin kullan?m amaçlar?n? en uzun süre devam ettirebilmeleri için galvaniz kaplama yap?l?r. Bunun için s?cak dald?rma ve elektroliz yöntemleri kullan?l?r. Malzemenin kullan?laca?? yere göre yöntem seçimi yap?labilir. ?htiyaca göre çelik sac üzerine alüminyum-çinko ala??m? kaplanarak alusi ürünleri elde edilir.

Galvaniz Kaplama Kal?nl??? Hesaplama

Galvaniz kaplama, metrekare ba??na dü?en çinko miktar?n? temsil eder. Dünyadaki tüm standartlara bak?ld???nda galvaniz kaplama kal?nl??? belirlenmesinde malzemenin kesit de?erlerinin dikkate al?nd??? görülür. Plakan?z?n en, boy ve kal?nl?k de?erlerini biliyorsan?z galvaniz a??rl?k hesaplamas? yapabilirsiniz.

Galvaniz kaplama a??rl??? ile çinko birim hacim miktar?n? çarparak metrekareye gelen çinko a??rl???n? bulabilirsiniz. Çinko birim a??rl??? 6,9 ila 7,0 kg/dm3?tür. Kilogram cinsine çevirdi?inizde 6900-7000 kg/m3 olacakt?r. Örne?in 40 µ de?erinde bir kaplama yapacaksan?z;

  • (7000kg/m3) x (40×10-6 metre) = 0,28 kg ç?kacakt?r. ?1µ = 10-6metredir.? 
  • Ç?kan sonucu gram cinsinden istersek (0,28 kg) x (1000) = 280 gram yapacakt?r.

* Hesaplaman?n do?ru ç?kmas? için birim çevirmeleri çok önemlidir. Kaplama kal?nl??? standard?n üzerinde yap?ld???nda kaplaman?n malzemeye ba?l?l??? azal?r. Bundan dolay? kaplamada dökülmeler gözlenebilir.

Galvanizli Sac A??rl?k Tablosu

650 gr kaplama saclara yap?l?r. Bu kadar yüksek kaplama yap?lmas?n?n nedeni, sac kesildikten sonra aç?kta kalan yüzeye çinko akmas?d?r. Kaplamadan k?sa sürede kesme i?lemi yap?larak tüm yüzeylerin kaplanmas? sa?lan?r. Rulo sac dilme gibi ürünler üretilirken bu metod çok i?e yaramaktad?r.

Galvaniz Kaplama Kal?nl??? Standart

Elektro galvanizle kaplanm?? bir malzemede kal?nl?k 8-12 µ olur. S?cak galvaniz kaplamada ise çeli?in ebat?na göre kal?nl?k miktar? de?i?ir ancak ortalama olarak 50 µ denebilir. Aradaki farktan dolay? elektro galvanizle kaplanan malzemeler kapal? alanda, s?cak galvanizle kaplananlar ise kapal? alanlarda kullan?ma uygundur.

Kaplama kal?nl??? referans tablosu ?TS 914 EN ISO 1461 Demir ve Çelikten Yap?lm?? Malzemeler Üzerine S?cak Dald?rmal? Galvaniz Kaplamalar- Özellikler ve Deney Metodlar?? içerisinde verilmi?tir.

Galvaniz Kaplama Kal?nl??? Korozyon Ömrünü Ne Kadar De?i?tirir?

Metal malzemeler için korozyon olu?umu atmosfer ?artlar?na ba?l? olarak geli?ir. D?? ortamda kullan?lacak metal malzemeler su ve neme maruz kald???nda paslanma gözlenir. Paslanma h?zla ilerleyen bir proses oldu?undan önlem almak gerekir. Bu nedenle cihazlar?n iç ve d?? aksamlar?nda kullan?lan parçalara galvaniz kaplama yap?l?r. Galvaniz kaplama yap?lan malzemelerin kullan?m ömrü korozyona dayan?kl?l??? ile do?ru orant?l? olarak de?i?ir. Kaplamas?z birkaç y?lda i?levini yitirecek malzemeler, 15 y?l ile 100 y?la kadar daha geç korozyon olur. Böyle iyi bir koruma yapmak için galvaniz kaplamadan ba?ka yol yoktur. Galvanizli sac? daha uzun süre kullanmak için üzerine boya yap?labilir. Evlerde dekoratif bir görünüm için de bu yol tercih edilir.

Galvanizli Saclarda Korozyon Direncine Etki Eden Faktörler

I galvaniserede plader;

  • Galvaniz yap?lacak malzemenin kimyasal özellikleri,
  • Atmosferik ?artlar,
  • Yüzey kusurlar?,
  • Yüzey pürüzlendirme a?amas?,
  • Çinko havuzunun ve çinko kaplaman?n kimyasal özellikleri,
  • Pasivasyonda kullan?lacak metalleri seçimi,
  • Koruyucu ya? kullan?m? gibi faktörler korozyon direncini etkiler.

Galvaniz Kaplama Kal?nl??? Nas?l Ölçülür?

Galvaniz kaplama kal?nl??? fabrikadaki kalite görevlileri ya da kalite kontrol mühendisleri taraf?ndan kontrol edilir. Kaplamay? yapan firma ve malzemeyi teslim alan firma iki ayr? ölçüm yapar. Ölçüm için kal?nl?k cihaz? kullan?l?r. Dijital mikrometre kullan?larak da kal?nl?k belirlenebilir. Ölçüm sonucu standart kal?nl??a sahip de?ilse ya da hatal?ysa ürünleri yeniden kaplamaya gönderilebilir. Elde edilen sonuçlar belgelendirilerek malzemenin gönderilece?i firmaya mail olarak at?l?r.

da_DKDansk