Lazer Kesim ?stanbul

cnc lazer sac kesim fiyatlar?, lazer kesim fiyatlar?, lazer kesim firmalar?, lazer metal kesim istanbull, laser kesim dudullu, lazer kesim ankara

Lazer Kesim ?stanbul

Lazer Kesim ?stanbul, tek bir dalga boyunda olan konsantre bir ???k demetidir. Her ?????n dalga boyu vad?r. Metal kesim için ayr? dalga boyu, galvaniz sac lazer kesim için ayr? dalga boyu, paslanmaz sac cnc lazer kesim için ayr? dalga boyu kullan?lmaktad?r. Yani her metalin ????? emme kapasitesi farkl?d?r, ayr?ca bu durum Lazer Kesim ?stanbul ile kesilecek malzemenin kal?nl??? ve yüzey dururumu ile de alakal?d?r.

Yani farkl? malzemeler lazer ????? farkl? miktarlarda emer, yans?t?r ve iletir. Bir cnc metali lazer kesim i?lemi için, kesmeyi dü?ündü?ünüz malzeme için ona uygun miktarda  dalga boyu seçmek önemlidir. Lazer enerjiyi direk malzeme yüzeyine yönlendirildi?i için, malzeme, erime s?cakl???ndan ve degradasyon s?cakl???na kadar h?zla ?s?nmas?ndan dolay? çok fazla enerji ve ????? emmektedir. CNC-Laserschneiden makinesi, bir cnc lazer ???k ???n?n? metal plaka üzerine odaklayarak çal???r. Lazer Kesim ?stanbul –  Lazer ????? o kadar yüksektir ki, odakland???nda, malzemeyi eritecek veya buharla?t?racak kadar kesilecek metal malzemenin s?cakl???n? yükseltir, çok küçük bir odaklanma ile kesim i?lemini yapmaktad?r.

Lazer kesim ?stanbul, kesim esnas?nda olu?an erimi? malzemeyi gaz ile kesilen metal plaka üzerinden uzakla?t?r?r. Bu cnc kesim yöntemi özellikle levha saclar?n kesiminde kullan?lan bir yöntemdir. Lazer Kesim ?stanbul da bulunan farkl? uzunluk ve geni?likte makinalar?m?z ile istedi?iniz kal?nl?kta Laserschneiden von Blechen wir können.

istanbul lazer kesim fiyatlar?
istanbul lazer kesim fiyatlar?

Istanbul Laserschneiden Preise?

Lazer Kesim ?stanbul makineleri istanbul da bulunan tesisimizdeki lazer sac kesim makinalar? ile çelik kesim , bak?r plaka kesim, alüminyum plaka kesim , paslanmaz çelik sac kesim, lazerle aç?l? boru kesim, lazerle aç?l? profil kesim gibi birçok metal malzemeyi yüksek hassasiyetle kesebilmektedir. CNC-Laserschneiden Maschinen? Mit spielbaren Titeln öffnen? oder 3D-Schnitt?Unterschiedlich bis auf die Platte, die wir nennen? Es wird auch zum Schneiden von Materialien verwendet. Das Laserschneiden vieler Stahl- oder Metallmaterialien ist möglich, z. B. das Schneiden von H-Profilen oder das schweißfreie Schneiden von Rohren. In der Welt lazer kesim makinesi pazar?n?n 2017-2021 döneminde % 8,04’lük bir oranda büyüyece?ini tahmin ediyor.

?stanbul Lazer Kesim Yöntemleri

Lazerler kullan?larak kesmede,cnc lazer kesim yap?lacak metal malzemenin türüne göre kesme yöntemleride farkl?l?k göstermektedir.Metal malzemeleri CNC-Laserschneiden için kullan?lan farkl? tiplerde birçok farkl? yöntem vard?r. Yöntemlerden baz?lar? buharla?ma, eriyik ve üfle, eriyik üfle ve yak, ?s?l gerilme çatla??, kaz?ma, so?uk kesme ve yanma stabilize lazerle kesmedir.

Lazer kesim  – Buharla?ma kesme

Buharla?t?rmada, odaklanm?? ???n kesimi malzemenin yüzeyini kaynama noktas?na kadar ?s?t?r ve bir anahtar deli?i olu?turur. Anahtar deli?i , deli?i h?zla derinle?tirerek emicili?in aniden artmas?na neden olur . Delik derinle?tikçe ve malzeme kayd?kça, üretilen buhar erimi? duvarlar? ejektay? üfleyerek a??nd?r?r ve deli?i daha da büyütür. Odun, karbon ve termoset plastikler gibi erimeyen malzemeler genellikle bu yöntemle kesilir.

Lazer kesim –schmelzen und blasen

Erime ve üfleme veya füzyon lazer kesim, bu lazer kesim yönteminde alevle gaz?n bulu?mas?ndan olu?an erimi? malzemeyi kesim alan?ndan üflemek için yüksek bas?nçl? kullan?r. Bu yöntem ile lazer sac kesimin güç gereksinimini büyük ölçüde azalt?lmaktad?r. Erime noktas?na kadar ?s?t?lan malzeme sonra bir gaz yüksek bas?nçla erimi? sac plaka malzemenin üzerine üfleyerek kesim i?lemi gerçekle?ir. Bu durum malzemenin s?cakl???n? daha da artt?rma ihtiyac?n? ortadan kald?r?r. Bu i?lemle cnc kesim yap?lan malzemeler genellikle metaldir.

Lazer kesim –Faserlaser

Fiber lazer kesim makinalar?, cnc lazer kesmenin en güçlü yoludur. Fiber lazer CO? Lazer kesime k?yasla çok daha güçlüdür. Fiber lazer kesim fiber aktif makinenin kesme kafas?na iletilir. Fiber lazer kesim CO? ye göre daha küçüktür. Fiber lazer kesim istanbul, çelik plaka (sac plaka), paslanmaz çelik plaka, alüminyum plaka ,bak?r plaka veya pirinç plaka gibi metallerden saclar?n i?lenmesi için uygundur.

Lazer kesim – Reagenzienabschaltung

Reaktives Laserschneiden von Blechen ist im Allgemeinen Blechschneidennde kullan?lan yöntemlerdendir. Alevle kesme olarak bilinen bu kesim yöntemi en yava? yöntemlerdendir. Di?er lazer kesim yöntemlerine göre yava? olmas?na kar??n cnc lazer kesimi istenen sac plaka malzemelerin kal?nl??? artabilmektedir.

Lazer Kesim ?stanbul
Lazer Kesim ?stanbul

Lazer Kesim Fiyatlar? ?stanbul

Lazer kesim fiyatlar? kesilecek sac malzemenin kal?nl???na , yap?lacak cnc lazer kesimin boyutlar?na göre de?i?mektedir. Bu de?i?imin sebebi lazer kesim fiyatlar?na yans?maktad?r. Lazer sac kesim yap?lacaksa, kesilecek sac plakan?n kal?nl??? ve plaka üzerindeki boyutu kesim h?z?n? etkiledi?inden lazer sac kesim fiyatlar? hesaplamas? de?i?ir. Lazer kesim fiyatlar? hesaplamas? cm / sn göre yap?lmaktad?r. Bu sebepten lazer kesim fiyatlar? hesaplan?rken bir çok kriter incelenmektedir. Paslanmaz sac lazer kesim , galvaniz sac lazer kesim fiyatlar?n?n birbirinden farkl? olmas? da ayn? zaman da kesilecek sac plakan?n yüzey durumundan kaynaklanmaktad?r.

Als Beispiel zeigt die folgende Tabelle, welche Dicke Metallplatte hat und wie lange das Laserschneiden dauert. Preise für Laserschneiden? Berechnet nach cm/s? haben wir angegeben? Was ist der Unterschied zwischen dem Laser-Blechschneiden und dem Laser-Aluminiumschneiden? Da es Strukturen gibt, ist auch der Zeitaufwand für das CNC-Laserschneiden gleich. Rate variiert.

Preise für Laser-Metallschneiden?

lazer kesim istanbul, lazer kesim dudullu, lazer kesim ikitelli, lazer sac kesim
laserschneiden istanbul, laserschneiden dudullu, laserschneiden zweidraht, laserschneiden von blechen, laserschneiden von metallen, laserschneiden von blechen mit dudul, zweidraht laserschneiden von blechen?
de_DEDeutsch