Beton alt? trapez sac üretimi

beton alt? trapez sac makinas?
[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Beton Alt? Trapez Sac Üretimi

Beton alt? trapez sac üretimi esnas?nda bilinmesi gereken teknik bilgiler ve trapez sac üretilirken dikkat edilmesi gereken noktalar? inceleyece?iz.

Öncelikle trapez sac üretiminde kullan?lan malzeme olan çelik hakk?nda biraz bilgi verelim. Çeli?in kesilebilmesi kesme i?lemi dedi?imiz bir i?leme tabi tutulur.

Kesme kuvveti : malzemenin ba?l? bulundu?u malzemeden ayr?lmas?na kar?? göstermi? oldu?u dirençtir. Uygulanacak kesme kuvvetinin bilmemiz yap?lacak kesme i?lemi için kullan?lacak ekipman?nda detaylar?n? belirleyecektir. Burada kullan?lacak baz? formülleri inceleyecek olursak farkl? türdeki malzemelerin farkl? kesme kuvvetine sahip olduklar?n? görürüz.

 

Malzeme cinslerine göre Kesme Dirençleri

Malzeme Cinsi                              Kesme Direnci t=kg/mm2        

Kur?un                                                                 2,5

Kalay                                                                    3,5

Aluminyum                                                       5,6

Bak?r                                                                     10

Pirinç                                                                    15,5

Nikel                                                                    20-25

%0,1 C So?uk haddelenmi? Çelikler              30

%0,2 C So?uk haddelenmi? Çelikler              35-40

%0,3 C So?uk haddelenmi? Çelikler             45-50

Paslanmaz Çelikler                                          40

Silisyumlu Çelikler                                           45[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3586″ img_size=”medium” alignment=”center” title=”Kesme Kuvveti formülü”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Beton alt? trapez sac üretiminde kesme kuvveti neden önemlidir?

Kesme kuvveti beton alt? trapez sac üretimi yap?l?rken galvaniz sac malzemenin hat sonunda istenilen uzunlu?a ula?t?ktan sonra kesilmesi i?leminde i?imize yaramaktad?r.

E?er do?ru hoja trapezoidal kesimi yap?lmazsa malzemenin uçlar?nda e?ilmeler ve deformasyonlar olmas? gözlemlenmektedir.

Trapez saclar?n montaj? esnas?nda bu tür e?ilmeler hem montajda sorun yaratmaktad?r hem de ilerleyen süreçte ya?mur ak?nt?lar?na da sebebiyet vermektedir.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Sac Bükme

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Sac bükme yani bir di?er ad? sac e?me i?lemi abkant press gibi makinalarda yap?lmaktad?r.

hoja trapezoidal üretiminde sürekli form hatlar? kullan?ld???ndan dolay? abkant press büküm kullan?lmad???n? belirtmemiz gerekir.

Sac bükme i?lemini anlamam?z beton alt? trapez ya da trapez sac üretimini de anlamam?z? kolayla?t?r?r.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

ABKANT SAC BÜKÜM

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ultimate_video u_video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=0D0tRPlvGXw” yt_autoplay=”on” yt_sugg_video=”” yt_mute_control=”” yt_modest_branding=”” yt_privacy_mode=”” play_size=”75″ enable_sub_bar=””][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Sac bükme malzeme de baz? farkl?l?klara yol açmaktad?r.

Sac bükme öncesinde kullan?lacak malzemenin kalitesi yani yumu?akl??? , kal?nl??? , yüzey geni?li?i, yap?lacak malzemenin türü gibi bir çok etken durum vard?r.

bükme mukavemetleri
bükme mukavemetleri
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

BETON ALTI TRAPEZ SAC MAK?NES?

[/vc_column_text][vc_column_text]Beton alt? trapez sac makinesi çal??ma prensibi olarak sürekli hatlara bir örnektir. Sürekli form hatt? ingilizceden dilimize gelen “Continuous Steel Form” ya da “continuous” hatlar olarak bilinirler.

Trapez hatlar?n?n bu yap?s? rulo galvaniz sac?n trapez form hatt?na ba?lanarak istenilen kal?ba göre ?ekillendirilmesi ve ard?ndan uygun uzunlukta kesilmesi ile sonlan?r.

Trapez form kal?plar? ayn? zamanda trapez sac malzemenin de ad?n? vermektedir.

 

Örne?in 27/200 trapez form için kullan?lacak kal?p derinlikleri ve geni?likleri de bu ebatlarda olacakt?r.

27/200 trapez formu bir çat? kaplama malzemesi formu olup 27 olarak belirtilen derinlik hadve derinli?ini ifade etmektedir.

 

27-200 beton trapezi
27-200 trapezi
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
es_ESEspañol