Oluklu Sac Fiyatlar?

galvaniz oluklu sac

Oluklu Sac Fiyatlar?

Oluklu sac galvaniz veya alümünyum kullan?larak imal edilen malzemedir. Boyal? veya boyas?z olarak çok farkl? kal?nlarda üretilebilir. Bunun yan? s?ra malzeme çift kat yap?larak ?s? yal?t?m?na yard?mc? olmas? da sa?lanabilir. Bylgjupappa blaðaverð? malzemenin sahip oldu?u özelliklere ve miktar?na göre belirlenir. Mü?teri taleplerine göre farkl? teknik özelliklere sahip malzemeler üretilebilir. Bu özelli?i ile esneklik sa?lad??? için birçok alan için iyi bir alternatiftir.

metal kiremit
málmflísar

Bylgjupappa Çat? Sac? Hvers vegna?

Oluklu sac fiyatlar?, çat?larda muhte?em çözüm sa?layan ya?mur ve kar suyuna kar?? dayan?kl? bir malzemedir. Sürekli atmosfer ko?ullar?na maruz kald??? için korozyona dayan?kl? olmas? sa?lanmaktad?r. Bunu sa?layabilmek için d?? yüzeyine kaplama yap?l?r.

Oluklu çat? sac? fiyatlar? mükemmel i?lenebilir özelli?i sayesinde pek çok farkl? alanda kullan?l?r. Yüksek korozyon direncine sahiptir, bu sayede servis ömrü uzundur. Kaynaklanabilirli?i iyidir. Sertli?i yüksek oldu?undan dayan?kl? bir yap?ya sahiptir.

OLUKLU-CATI-SACI-IMALATI.jpg
BYLLA-CATI-LAKJA-MANUFACTURING.jpg

Oluklu Çat? Sac? ?malat?

Oluklu sac fiyatlar? kullan?lacak alan?n ölçülerine göre farkl? büyüklüklerde üretilebilir. Çat? ve cephe uygulamalar?nda h?zl? bir ?ekilde monte edilebilir. Hafif bir yap?ya sahiptir. Bu sayede ta??y?c? konstrüksiyondan tasarruf etmeyi sa?lar. ?antiye ve depo gibi alanlarda az yer kaplar. Farkl? renk ve formlarda malzemeler üretilebildi?inden, mü?terilere de?i?ik seçenekler sunulabilir. Atmosfer ko?ullar?na dayan?kl?d?r. Bu sayede herhangi bir sorun ya?amadan uzun süre kullan?labilir.

Oluklu sac?  fiyatlar? prefabrik yap?lar?n üretiminde, çat? ve cephe kaplamalar?nda ve depolar?n in?as?nda kullan?l?r. Duvar ve tavan kaplamas? görevi de görür. Lehim tutmas? kolayd?r. Yang?na kar?? dirençlidir. Geri dönü?türülebilir, çevre dostu bir malzemedir.

Bylgjupappa ?framleiðsla?

Oluklu sac imalat?, mü?teri iste?ine uygun olarak yap?l?r. Styrkur bylgjupappa yüksek bir üründür. A??r darbelere kar?? yüksek direnç gösterir. Esnek yap?s? sayesinde farkl? alanlarda uygulanabilir. Elektrik ak?m?n? geçirmedi?inden güvenli kullan?m sunar. Deforme olmadan uzun y?llar kullan?labilir. Sesleri emerek ses yal?t?m? sa?lar. Yüksek s?cakl?klarda yanma gibi bir durum gözlenmez. Asidik ortamlarda kullan?ma uygundur. Oluklu çat? kaplama Üretim tesislerinde ve hayvanc?l?k yap?lan alanlarda meydana gelebilecek kimyasal etkilere kar?? dirençlidir. Buhar ve neme kar?? dayan?kl?, su geçirmez bir yap?ya sahiptir. Sahip oldu?u avantajl? özellikleri zamanla yitirmez.

is_ISÍslenska