ანკარა cnc ლაზერული ჭრა

ankara cnc lazer kesim

ანკარა cnc ლაზერული ჭრა her daim güncel ve iyi sac kesim fiyatlar? tesislerimizle hizmetinizdeyiz.

Cnc Lazer kesim sistemleri metal parçalar? kesmek için uygun bir yöntemdir.

Cnc Lazer kesim makineleri, Sac ve metal nesneleri kesmek için h?zl? ve verimli bir yol sa?lamaktad?r.

Lazer makineleri kesimi, di?er kesme yöntemlerinin ço?undan daha temizdir ve kesimlerden sonras?nda daha az çapak alma ve son i?lem gerektirir.

Bu, elbette kesti?iniz malzemelere ba?l? olsa da, lazer kesim net ve do?ru kesimler yapmaktad?r.

ანკარა cnc ლაზერული ჭრა sonras? çapak alma i?lemine ço?u zaman ihtiyaç duyulmamas? ile i?çilik maliyetlerinden de tasarruf sa?lan?r.

ლაზერული ჭრის ფასები? ve maliyetleri, lazerin modeline, tipine ve gücüne bak?l?rsa büyük farkl?l?klar gösterir.

Metal , sac plaka yada di?er kal?n malzemeleri kesmeyi planl?yorsan?z, yüksek bir watt lazer ihtiyac?n?z olacakt?r.

Bununla beraber, lazerin watt gücü ne kadar yüksek olursa, cnc lazer kesim makinesinin de fiyat? o denli yüksek olur. Maliyet ve ihtiyaçlar? dengelemek size kalm??.

ankara cnc lazer kesim
ანკარა cnc ლაზერული ჭრა

1. Bilgisayar?n?z?n yaz?l?m?n? ve donan?m?n? temin etmeniz gerekir, bilgisayar?n?z?n i?lem kapasitesi ne kadar yüksek ise cnc lazer kesme makinenizin daha h?zl? çal??mas?na yard?mc? olabilir.

2. Giri? seviyesi lazer kesim üniteleri ço?u zaman sadece hafif gravür yada kesim için uygun olan çok zay?f lazerler içerir.

Kal?n yada sert bir malzemeyi kesmek için dü?ük güçlü bir lazer kullanmak, yüzeye zarar verebilir ve pahal? araç-gereç de?i?imi gerektirir.

Bu durum size ileride ekstra maliyetler do?uraca??ndan  yat?r?m öncesi cnc ლაზერი მანქანებიni incelemeniz yerinde olacakt?r.

3. Lazer kesim makineleri tedarikçilerinin ço?u çe?itli boyutlarda modeller satmaktad?r. Daha büyük nesneleri kesmek için daha pahal? bir makine gerekir.

Lazer kesim makinalar? boyutlar?

ლაზერული ჭრის მანქანები სტანდარტულად

1200 მმ x 2500 მმ
1500 მმ x 3000 მმ
2000 mm  x 3000 mm

gibi farkl? ebatlarda olabilmektedir. Bu lazer kesim makinesi ebatlar?na göre kullanaca??m?z sac plaka ebatlar? da belirlenmektedir.

Sac Plaka Standart Ebatlar?

1000 მმ x 2000 მმ
1200 მმ x 2400 მმ
1250 მმ x 2500 მმ
1500 მმ x 3000 მმ

ka_GE???????