Kazan sac?

Kazan sac?, 16mo3 kalite çelik sac, P265 kalite sac,P235 kalite sac,P355 kalite sac,P295 kalite sac

Kazan sac?

Kazan sac?  ya da di?er ad?yla bas?nçl? kap çelikleri P sembolü ile ba?layan kalitelerdir. Kazan saclar? bas?nca dayan?kl?l?klar?ndan dolay? kazan imalat? ya da benzeri bas?nca dayan?kl? araç üstü ekipman imalat?nda kullan?labilirler. St 37 kalite ya da s235 grubu çeliklerden farklar? P kalite grubu çelik olmalar?d?r. P235GH kalite ,P265GH kalite , P355GH kaliteler, 16MO3 Kalite ,P295GH Kalite , P355NH Kalite ,P355NL1 Kalite gibi farkl? mukavemente göre çe?itli kaliteleri vard?r. Erdemir 보일러 시트 lar?n? kendi belirledi?i kalite numaralar? ile tan?mlamaktad?r. Erdemir 보일러 시트? Kaliteleri P235GH – 6335 Erdemir Kalitesi P265GH – 6341 Erdemir kalitesi P295GH – 6347 Erdemir kalitesi P355GH – 6352 Erdemir kalitesi 16MO3 – 6345 Erdemir kalitesi P235TR1 – 3285 Erdemir kalitesi Kazan saclar? yap? olarak 450 °C ?s?ya kadar dayanabilmektedir.

P235GH – 6335 Erdemir Kalitesi

Kazan sac?, 6341 kalite çelik sac, P235 kalite sac,P235 kalite çelik sac fiyat?,P235GH metal istanbul sac,P235 kalite çelik plaka, kazan sac? fiyatlar?, kazan sac firmalar?, erdemir kazan saclar?, bas?nçl? kap çelikleri, çelik firmalar? istanbul, 6341 kalite erdemir plaka fiyatlar?
보일러 시트?, 6341 품질 강판, P235 품질 시트, P235 품질 강판 가격?, P235GH 금속 이스탄불 시트, P235 품질 강판, 보일러 시트? 가격, 보일러 시트 회사, Erdemir 보일러 시트, 압력? 컨테이너 철강, 철강 회사? 이스탄불, 6341 품질 Erdemir 플레이트 가격?

P235GH(6335) 품질 시트의 화학적 분석

표준 등가물 품질 ERDEM?R 품질 No. 시 최대. 미네소타 피 최대. 에스 최대 분을 가져 가라. N(3) 최대. cr(1) 최대 (1) 최대 기원전(1) 최대 최대 Nb (1) 최대 티맥스. V 최대
EN 10028-2 P235GH 6335 최대 0.16 0,35 0.60-1.20 0,025 0,010 0,020 0,012 0,30 0,30 0,08 0,020 0,30 0,03 0,02

P235GH 품질 보일러 시트lar? üretimini Türkiye’de sadece Erdemir yapmaktad?r. P235GH Kalite çelik saclar Erdemir kalite kar??l??? 6335 kalitedir. Erdemir 6335 kalite çeliklerin aç?klamas?nda ” Yüksek s?cakl?k ve bas?nç alt?nda kullan?ma uygun kazan çelikleri “yazmaktad?r.  

P265GH – 6341 에르데미르 품질

Kazan sac?, 16mo3 kalite çelik sac, P265 kalite sac,P235 kalite sac,P355 kalite sac,P295 kalite sac, kazan sac? fiyatlar?, kazan sac firmalar?, erdemir kazan sac, bas?nçl? kap çelikleri
보일러 시트?, 16mo3 품질 강판, P265 품질 시트, P235 품질 시트, P355 품질 시트, P295 품질 시트, 보일러 시트? 가격, 보일러 시트 회사, Erdemir 보일러 시트, 가압? 남비 강철

P265GH (6341 ) kalite kazan saclar?n kimyasal analizi

표준 등가물 품질 ERDEM?R 품질 No. 시 최대. 미네소타 피 최대. 에스 최대 분을 가져 가라. N(3) 최대. cr(1) 최대 (1) 최대 기원전(1) 최대 최대 Nb (1) 최대 티맥스. V 최대
EN 10028-2 P265GH 6341 최대 0.20 0,40 0.80-1.40 0,025 0,010 0,020 0,012 0,30 0,30 0,08 0,020 0,30 0,03 0,02

P265GH kalite bas?nca dayan?kl? saclar?n ERDEM?R kalitesi 6341 dir. Erdemir 6341 kalite kazan saclar? üretim aral??? 4mm den ba?lamaktad?r.

Kazan sac?, 16mo3 kalite çelik sac, P265 kalite sac,P235 kalite sac,P355 kalite sac,P295 kalite sac, kazan sac? fiyatlar?, kazan sac firmalar?, erdemir kazan sac, bas?nçl? kap çelikleri
보일러 시트?, 16mo3 품질 강판, P265 품질 시트, P235 품질 시트, P355 품질 시트, P295 품질 시트, 보일러 시트? 가격, 보일러 시트 회사, Erdemir 보일러 시트, 가압? 남비 강철

P295GH – 6347 에르데미르 품질

Kazan sac?, 6347 kalite çelik sac, P295 kalite sac,P295 kalite çelik sac fiyat?,P295GH metal istanbul sac,P295 kalite çelik plaka, kazan sac? fiyatlar?, kazan sac firmalar?, erdemir kazan saclar?, bas?nçl? kap çelikleri, çelik firmalar? istanbul
보일러 시트?, 6347 품질 강판, P295 품질 시트, P295 품질 강판 가격?, P295GH 금속 이스탄불 시트, P295 품질 강판, 보일러 시트? 가격, 보일러 시트 회사, Erdemir 보일러 시트, 압력? 컨테이너 철강, 철강 회사? 이스탄불

P295GH(6347) 품질 보일러 시트의 화학 분석

표준 등가물 품질 ERDEM?R 품질 No. 시 최대. 미네소타 피 최대. 에스 최대 분을 가져 가라. N(3) 최대. cr(1) 최대 (1) 최대 기원전(1) 최대 최대 Nb (1) 최대 티맥스. V 최대
EN 10028-2 P295GH 6347 0.08 – 0.20 0,40 0.90-1.50 0,025 0,010 0,020 0,012 0,30 0,30 0,08 0,020 0,30 0,03 0,02

P295GH 표준 품질 시트 에르데미르 품질 kar??l??? 6347 dir. 6347 kalite bas?na dayan?m? 6335 ve 6341 kalitelerine göre daha yüksektir. Yani Kazan saclar?nda bas?nca dayan?kl?l?k P235GH , P265GH,P295GH,P355GH artmaktad?r.

p355 kalite - erdemir 6345 kalite
p355 kalite – erdemir 6345 kalite

P355GH – 6352 에르데미르 품질

Kazan sac?, 6352 kalite çelik sac, P355 kalite sac,P355GH kalite çelik sac fiyat?,P35GH metal istanbul sac,P355 kalite çelik plaka, kazan sac? fiyatlar?, kazan sac firmalar?, 6352 erdemir kazan saclar?, bas?nçl? kap çelikleri, çelik firmalar? istanbul
보일러 시트?, 6352 품질 강판, P355 품질 시트, P355GH 품질 강판 가격?, P35GH 금속 이스탄불 시트, P355 품질 강판, 보일러 시트? 가격, 보일러 시트 회사, 6352 Erdemir 보일러 시트, 압력? 컨테이너 철강, 철강 회사? 이스탄불

355GH (6352) Kalite kazan saclar?n kimyasal analizi

표준 등가물 품질 ERDEM?R 품질 No. 시 최대. 미네소타 피 최대. 에스 최대 분을 가져 가라. N(3) 최대. cr(1) 최대 (1) 최대 기원전(1) 최대 최대 Nb (1) 최대 티맥스. V 최대
EN 10028-2 P355GH 6352 0.10 – 0.22 0,60 1.10-1.70 0,025 0,010 0,020 0,012 0,30 0,30 0,08 0,040 0,30 0,03 0,02

P355GH kalite çeliklerin ERDEM?R kalite kar??l??? 6352 Kalitedir. Erdemir 6352 kalite kazan saclar? mukavement olarak bas?nca dayan?m? çok yüksektir. Ayr?ca erdemir’in üretti?i bas?nca dayan?kl? boru yap?m?nda kullan?lan çeliklerde bulunmaktad?r.

16mo3 Kalite Sac
16mo3 품질 시트

16MO3 – 6345 에르데미르 품질

Kazan sac?, 6345 kalite çelik sac, 16MO3 kalite sac,16MO3 kalite çelik sac fiyat?,16mo3 metal istanbul sac,16mo3 kalite çelik plaka, kazan sac? fiyatlar?, kazan sac firmalar?, 6345 erdemir kazan saclar?, bas?nçl? kap çelikleri, çelik firmalar? istanbul
보일러 시트?, 6345 품질 강판, 16MO3 품질 시트, 16MO3 품질 강판 가격?, 16mo3 금속 이스탄불 시트, 16mo3 품질 강판, 보일러 시트? 가격, 보일러 시트 회사, 6345 Erdemir 보일러 시트, 압력? 컨테이너 철강, 철강 회사? 이스탄불

16MO3(6345) 품질 보일러 시트의 화학 분석

기준 품질 ERDEM?R 품질 No. 미네소타 피 최대. 에스 최대 시 최대. 최대 N Cr 최대 최대 Cu 기원전 최대 Ni
EN 10028-2 16Mo3 6345(1) 0.12-0.20 0.40-0.90 0,025 0,010 0,35 0,012 0,30 0,30 0.25-0.35 0,30

16MO3 품질의 보일러 강재, 즉 내압성. 강판? n Erdemir 품질 상호? 6345 품질입니다.  

ko_KR???