Gemi Sac? nedir?

Gemi Sac? nedir?

Ülkemizin gemi  üretimi geçmi?i yüzy?llara dayanmaktad?r. ?stanbul’un fethi soras?nda kurulan haliç tersanesi en büyük örneklerdendir. Gemi sac? é a principal matéria-prima.

Özel Tersaneler ise 1950 ba?lar?nda bak?m onar?m faaliyetleri sürdürmek amac?yla Haliç ve ?stanbul Bo?az??nda kurulan Özel Sektör Tersaneleri bulunmaktad?r. 1960’lar?n sonlar?na do?ru geli?me göstererek küçük tonajl? gemi in?alar?na ba?lam??lard?r. Bu y?llarda gemi sanayimizin a??rl?kl? ah?ap gemi üretiminden çelik gemi üretimine geçi? yapt???n? görüyoruz. Türkiye çelik gemi üretimi konusunda 60.000 DWT olan yeni gemi in?a kapasitesinin artt?r?lmas?, sürekli ihtiyaçlar?n?n de?erlendirilmesi ile yan sanayisi geli?meye ba?lam??t?r. Bakanlar Kurulu Karar? ile 1969 y?l?nda Tuzla Ayd?nl? da ?Özel Sektör Tersaneler Bölgesi? olarak ilan edilmesi sa?lanm??t?r.

gemi-saci-fiyatlari
preços de folha de navio

Gemi Sac? fiyatlar?

1983 y?l?ndan çelik gemi üreticileri kendi üretim alanlar?na sahip olmalar? için hazine arazilerini 49 y?ll?k kiralama yöntemi ile ?Özel Sektör Tersaneler Bölgesi?nde yerle?meye ba?lam??lard?r. Bu sebepten Tuzla tersaneler bölgesi gemi sac? kullan?m?n?n en fazla yap?ld??? bölgemizdir. ?lerleyen y?llarda Yalova,Ordu ,Trabzon, Mersin,Mu?la, Antalya gibi bölgelerde de yeni tersane bölgleleri kurulmu?tur. ?zmir Alia?a da gemi söküm tersaneleri kurulmu? ve Gemi söküm konusunda dünya da hat?r? say?l?r bir seviye de i?lme hacmine sahiptir. Bu bölgedeler faaliyete ba?layan tersanelerimiz alt yap? yat?r?mlar? gerçekle?tirmi?, sürekli geli?en teknolojiye uyum sa?lam?? ve dünya gemi üretimi konusunda ilk s?ralara kadar gelmi?tir. Bunun yan?nda bak?m onar?m ve gemi in?a faaliyetlerini gerçekle?tirmi?lerdir.

Gemi sac? tüketimi ve üretimi özel sektörün büyümesi ile ülkemizin çelik üreticileri için de kapasite artt?rmas?na sebep olmu?tur. Gemi sac fiyatlar? de?i?kenlik gösterdi?inden en büyük yerli çelik üreticisi olan ERDEM?R’den veya uygun ko?ullar sa?land???nda Ukrayna’dan temin edilebilmektedir. Ülkemizde farkl? çelik üreticileri bulunsa da a??rl?kl? ihtiyaç olan ticari kalite çeliklere yönelmi?lerdir. Özet olarak gemi sac fiyatlar? istenilen gemi sac? kalitesine , gemi sac?n?n kal?nl??? ve geni?li?ine yani ebatlar?na , bunlara ek olarak gemi sac? ihtiyac?na yani miktar?na göre de?i?mektedir. gemi sac? fiyatlar? için sat?? ekibimizle görü?ebilirsiniz.

16mo3 Kalite Sac
16mo3 Folha de Qualidade

bir s?n?f Gemi Plakas? Kal?nl??? 5-60mm Geni?lik 1000-2500mm Uzunluk 3000-12000mm Paket Standart ihracat denize uygun paket, her türlü nakliye için uygun veya gerekti?i gibi.

Dereceli Gemi Plakas?, kal?nl??? 100 mm’den fazla olmayan ve geni?li?i genellikle 600 mm’den yüksek olan yass? çelik çubuk veya düz plaka paneldir. Pratik uygulamalarda, Konteynerler ve büyük ekipmanlar yakla??k 5-20 mm kal?nl???ndaki parçay? kullanabilir. Daha iyi ta??nabilirlik ve iyi kaynaklanabilirlik, ancak zay?f korozyon direnci

a s?n?f? Gemi Plakas? Giri? a s?n?f? Gemi Plakas? uygulama aral??? a s?n?f? Gemi Plakas?, gemi in?as? ve petrol platformu amac?yla kullan?l?r ve ABS, DNV, GL, BV, LR, NK, RINA ve di?er klas kurulu?lar? taraf?ndan onaylanm??t?r. Ayr?ca a??rl??? 10000 tonun alt?nda olan geminin gövde yap?s?n?n imalat?nda kalite bir Gemi Plakas? kullan?labilir. bir dereceli Gemi Plakas? kimyasal bile?imi:

a s?n?f? Gemi Plakas?, A b D E A32 D32 E32 F32 A36 D36 E36 F36 A40 D40 E40 F40. Kal?nl?k:5-300mm Geni?lik:1500-3500mm Boy:3000-12000mm Is?l ??lem: Haddelenmi?/Normalize edilmi? (N) Haddelenmi?/Kontrol haddelenmi? (CR) Termo Mekanik Kontrol Prosesi (TMCP) Normalize ve Temperlenmi? (Q+T) Di?er so?uk haddeleme veya s?cak haddeleme gibi teslimat durumlar? mümkündür.

ASTM A s?n?f? gemi levhas?, çelik üretim süreci için uygundur. Çal??ma ortam?n?n yap?s? zorludur. Kimyasal bile?im de belirli bir gerekliliktir. Dü?ük s?cakl?k, dü?ük bas?nç ve yüksek korozyon ortamlar?nda H2S direnci ve performans gereksinimlerini kar??lamal?d?r.

gemi yap?m? için uygun bir kalitedir ve orta düzeyde bas?nca dayanabilir. Yakla??k 58 ila 71 ksi’lik bir çekme mukavemetine ve minimum %22 alan azalmas? ile %38 uzamaya sahiptir. Daha küçük gemilerin yap?m?nda yüklü bile?enler için kullan?lmas?na izin veren iyi bir darbe dayan?m?na sahiptir.

30 mm’nin alt?ndaki kal?nl?klar için, esas olarak lazer kesim, 30 mm’nin üzerindeki kal?nl?klar için, esas olarak OXY kesim, alevli kesim ile kesiyoruz. 200 mm kal?nl???ndaki çelik levha için, alevle kesme s?ras?nda s?cakl?k çok yüksektir. Bu nedenle kesme parçalar? çelik levha aç? k?sm?nda k?r?labilir. Bu durumda k?r?lan parçalara daha fazla malzeme eklemek için pik demir kullanabiliriz.

Üretim kapasitemizi büyüttük ve ürünümüzün her bir parças? için alt kalite say?s?n? art?rarak kal?nl?k ve geni?lik aral???n? geni?lettik.

7mm-40mm, 40mm-80mm, 80mm-100mm Kal?nl?k ?htiyaca Göre

çelik levha üretim hatt?. Çelik levha, büyük çapl? kaynakl? borulara yuvarlanacak kadar incedir. Film, çelik levhan?n asit çözeltisine dald?r?ld??? ve daha sonra elektroliz ile kapland??? bir i?lemdir.

Sürekli döküm: Eriyik çelik, yakla??k 20 metre uzunlu?unda bir halat halinde dökülür, bu da onu kat?la?t?rmak ve s?cakl???n? 200-300 C’ye dü?ürmek için h?zl? bir ?ekilde söndürülür. Tel, silindirler taraf?ndan yönlendirilir ve bir levha ?eklini al?r.

pt_PTPortuguês