Oluklu Galvaniz Sac Fiyatlar?

galvaniz oluklu sac

S?cak bir ?ekilde haddelenen rulo haldeki saclar ve dü?ük karbonlu so?uk rulo saclar s?cak dald?rma yöntemiyle çinko kaplanarak galvaniz sac ürünleri elde edilir. Mü?terilerin taleplerine göre rulo halde, standart olarak, istenilen boylarda, mahya, trapez, stor ve oluklu olarak ya da duvar profilleri olarak kullan?lacak ürünler üretilir.  Oluklu galvaniz sac fiyatlar? geni?lik ve kal?nl???na ba?l? olarak hesaplan?r.

galvaniz oluklu sac
pozinkovaný vlnitý plech

Oluklu Galvaniz Sac ?malat?

Oluklu galvaniz sac imalat?, çinko kapl? düz levhalar?n form makaralar?ndan geçirilmesiyle elde edilir. Oluklama TS 822 standartlar?na uygun olarak yap?lan bir i?lemdir.  Oluklu galvaniz sac Dx51 kaliteye sahiptir. 0,4 ila 1 mm aras?ndaki kal?nl?klarda üretilir.

Oluklu Galvaniz Sac Avantajlar?

Vlnitý podnítit sac, çinko kaplaman?n getirdi?i birçok avantaja sahiptir. Malzeme son derece uzun ömürlüdür. Katlama yap?ld???nda bile kaplama k?sm?nda a??nmalar ve dökülmeler olmaz. S?vama ve derin çekmeye elveri?lidir. Lehimlenmesi ve boyanmas? kolayd?r. Ate?e dayan?kl? bir yap?ya sahiptir. Ekonomik bir ürün oldu?undan büyük alanlara uygulanmak için tercih edilebilir. Uygulanmas? pratik bir üründür ve kullan?ld??? alan? d?? etkenlere kar?? korur. Kolay bir ?ekilde montaj edilebildi?inden zaman ve i?çilikten tasarruf etmeyi sa?lar. Nakliye s?ras?nda pratiklik sa?lad???ndan k?r?lma ve deforme meydana gelmez. Boyanmas? kolayd?r, boyay? muhte?em bir ?ekilde tutarak iyi sonuçlar verir. Monte edilmesi kadar sökülmesi de zor olmaz.

Vlnitý pozinkovaný plech çat? ve cephe kaplamalar?nda, prefabrik yap? elemanlar? yap?m?nda, sinai tesis ve uçak hangarlar? üretiminde, depo ve kapal? tesis yap?m?nda, portatif sergi ve fuar galerileri yap?l?rken kullan?l?r.

Oluklu Çat? Sac? Ebatlar?

Oluklu galvaniz sac 1000 mm?lik rulo saclardan imal edilir. Üretim sonras? elde edilen malzemenin geni?li?i 875 mm?e iner ve hadve yükseli?i ise 18/76.2 olur. Burada 18 mm dalgan?n derinli?i demekken 76,2 ise dalgan?n geni?li?idir.

Oluklu Çat? Sac? Minimální maximum
Levha Kal?nl??? 0,3 mm 1,20 mm
Levha Uzunlu?u 1000 mm 4000 mm

 

 Oluklu Çat? Kaplama Levhas?

Oluklu çat? kaplama levhas? farkl? alanlar?n atmosfer ?artlar?na dayan?kl? hale gelmesini sa?lar. Hafif bir malzeme oldu?undan çat?ya ta??nmas? kolayd?r. Kullan?ld??? alan?n konforunu artt?r?r. Ürün falçata, çivi ve çekiç gibi kolay bulunabilir malzemelerle uygulanabilir. Garaj uygulamalar? için iyi bir malzemedir.

Oluklu Çat? sac?
Vlnitá střecha? vlasy?

 

 

cs_CZ?e?tina