S?cak Dald?rma Galvaniz Sac Nas?l Yap?l?r? – S?cak Dald?rma Galvaniz Kg Fiyat?

s?cak dald?rma galvaniz sac üretimi

S?cak Dald?rma Galvaniz Sac Nas?l Yap?l?r?

S?cak Dald?rma Galvaniz Vlasy Kg Fiyat?

SDG k?saltmas?yla an?lan s?cak dald?rma galvaniz, çeli?i korumak için yap?l?r. Otomotiv ve in?aat gibi sektörlerde kullan?lacak malzemelerin uzun süre paslanmamas? önemlidir. Bu malzemelere kaplama yap?larak korozyona dayanmas? sa?lan?r. Çinko kaplama sonras? yüzey görünümü, kaplama kal?nl???, mekanik özellikler ve korozyon davran??lar? de?i?ir.  Bu sayede malzeme çok daha kaliteli olur.

S?cak dald?rma galvaniz i?leminden önce malzemeyi haz?rlamak gerekir. ??lem bittikten sonra kalite kontrolden onay alan malzeme sevk edilmeye haz?r demektir. Galvanizleme proses ad?mlar? ?öyledir:

s?cak dald?rma galvaniz nedir
s?cak dald?rma galvaniz nedir

S?cak Dald?rma Galvanizleme

Ya? Alma

Malzemelerin en iyi ?ekilde kaplanmas? için yüzeyi mutlaka temiz olmal?d?r. Üzerinde istenmeyen kal?nt?lar varsa kaplama sonras? pürüzler olacakt?r. Bu nedenle malzemeye yüzey temizleme i?lemleri yap?l?r. Malzemenin yüzeyinde yer alan ya? ve gres gibi kimyasal maddeleri asitle ar?nd?rmak zordur. Bu i?lemi çok daha kolay yapabilmek için malzeme ya? alma banyosuna sokulur. Alkali banyo olarak da adland?r?lan bu i?lem sayesinde kir tabakas? yok olur. Ya? alma s?ras?nda kullan?lan alkali tuzlar toz ya da kristal halde sat?l?r. Kullanma talimat?na göre suda eritilerek haz?rlan?r.

Asit ile Yüzey Temizleme

Malzeme üzerinde pas varsa ya? alma i?lemiyle yok olmayacakt?r. Metaldeki oksit tabakas? galvanizleme s?ras?nda demirin çinko ile reaksiyona girmesini engelleyecektir. Bu nedenle asit banyosuna at?larak pas ve oksit tabakas?ndan kurtulmas? sa?lan?r. Asit ile yüzey temizleme i?leminde hidroklorik asit kullan?l?r. Havuzun asit de?eri belirli aral?klarla ölçülerek istenen oranda kalmas? sa?lan?r. Havuza dald?r?lan demir asitle etkile?ime girebilir. Demiri korumak için tepkime h?z?na etki etmeyen, girdi?i gibi ç?kan bir madde olan inhibitör eklenir.

Malzeme at?ld??? havuzdan zaman?nda ç?kar?lmal?d?r. Bu a?ama podnítit kaplamada kritik bir öneme sahiptir. Fazla kal?rsa yüzeyde a??nmalar gözlenebilir. Her malzemedeki pas oran? ayn? olmad???ndan farkl? ask?lara tak?lmas? gerekir. Uygulama boyunca devaml? kontrol edilmeli ve pastan ar?nan malzemeler banyodan ç?kar?lmal?d?r. Asit banyosundan d??ar? zarar? gaz ç?kmamas? için oda s?cakl???nda çal???l?r.

Durulama

Durulama i?lemi malzemenin yüzeyinde kalan hidroklorik asiti ar?nd?rmak için yap?l?r. Malzeme su dolu havuza dald?r?l?p ç?kar?l?r. Böylece malzeme bir sonraki a?amaya haz?rlanm?? olur. Bu i?lem son derece k?sa sürer, ancak dikkatli bir ?ekilde yap?lmas? gerekir.

Flax Banyosu

Galvanizleme öncesi ocel yüzeyinin paslanmas?n? önlemek için flax banyosuna dald?r?l?r. S?cak galvanizleme s?ras?nda demir ile çinko aras?nda h?zl? bir ?ekilde reaksiyon olmas? istenir. H?zl? reaksiyon sayesinde daha pürüzsüz bir yüzey elde edilir. Flax i?lemi daha önceki proseslerden sonra malzemede kalan kal?nt?lar? da yok edecektir. Flax banyosunda malzeme yüzeyine yap??an tozlar galvanizleme s?ras?nda yararl? olur. Bu sayede çelikle çinko daha kolay reaksiyona girer.

Kurutma

Flax i?leminden sonra kurutma a?amas?na geçilir. Bu a?ama i? güvenli?i aç?s?ndan önemlidir. Malzeme kurutulmad???nda havuza dald?r?ld???nda patlama olabilir. Patlama çinko azalmas?na ve çevre kirlili?ine neden olacakt?r. Kurutma süresi boyunca malzemedeki flaks solüsyonunun buharla?mas? sa?lan?r.  Bu sayede yüzeyde ince bir flaks tabakas? kal?r.

Çinko Kaplama

Haz?rl?k i?lemlerinden ba?ar?yla geçen, galvanizlemeye uygun oldu?u kalite kontrolcüler taraf?ndan onaylanan malzemeler kaplama alan?na getirilir. Burada belirli bir süre çinko havuzuna dald?r?larak kaplanmas? sa?lan?r. Malzemenin ne kadar sürede havuzda kalaca?? a??rl???na ve et kal?nl???na ba?l? olarak hesaplanacakt?r.

Kaplaman?n gerçekle?mesi için malzeme s?cakl??? banyo s?cakl???na ula?ana kadar havuzda kalmal?d?r. Malzemenin kaplanmas? s?ras?nda havuzun yüzeyinde önceki proseslerden kalan kimyasallar ve ince bir oksit tabakas? olur. Malzeme d??ar? ç?kar?lmadan yüzeydeki kal?nt?lar?n al?nmas? gerekir. Böylece elde edilen kaplaman?n kalitesi azalmaz.

So?utma-Su Verme

Galvanizleme i?lemi biten malzeme 400 derecelere varan banyodan ç?kar?ld?ktan sonra h?zla so?umaya ba?lar. S?cakl???n dü?mesi yüzeyindeki çinko örtüsünün kal?nla?mas?n? sa?lar. Suda, havada ya da ya?da so?utma yap?labilir. Havada so?utma yap?lacaksa ortam?n tozdan ar?nm?? olmas? gerekir. Yoksa bu uygulama da iyi sonuç vermeyecektir. Suda so?utma i?lemi çok h?zl? so?uma sa?lar. Bu durumda yüzeyde pürüzler olu?ur. E?er çok düzgün bir yüzey isteniyorsa suda so?utma yap?lmamal?d?r. Ancak parçay? hem suyla hem de havayla so?utarak k?smi suda so?utma uygulanabilir. Bu durumda parçan?n iç ve d?? yüzeyleri parlak bir görünüme sahip olacakt?r.

Su vermenin amac? kaplaman?n malzemeye daha iyi tutunmas?n? sa?lamakt?r. Suya biraz sabun ve ya? ilave edilirse kaplama daha düzgün olacakt?r. Kullan?lan su içerisine flaks tabakas?ndan a??nd?r?c? tuzlar gelebilir, bu nedenle s?k s?k de?i?tirilmelidir.

Hot Dipped Pozinkované Kg Fiyat?

S?cak dald?rma galvaniz kg fiyat? malzemenin türüne ve uygulanacak i?lemlere ba?l? olarak belirlenmektedir. Döviz kurundaki hareketlenmelere ve piyasa talebine göre fiyatlarda dalgalanmalar olabilir.  Malzemenizin et kal?nl???na göre kilogram fiyat? alabilirsiniz. Yüksek oranda malzemenin kaplanmas?n? istiyorsan?z kilogram fiyat? daha uyguna gelecektir. Fiyat konusunda bilgi almak için bizimle ileti?ime geçebilirsiniz.

chyba: Obsah je chráněn!!
cs_CZ?e?tina