CNCレーザー切断とは何ですか? Cncレーザーカットdudulluイスタンブール

cnc lazer sac kesim fiyatlar?, lazer kesim fiyatlar?, lazer kesim firmalar?, lazer metal kesim istanbull, laser kesim dudullu, lazer kesim ankara

Cnc lazer nerede kullan?l?r?

Cnc lazer makine ebatlar? nelerdir?

Nikel ala??mlar?, çelik, krom, titanyum, paslanmaz çelik, alüminyum ve ala??mlar? vb. malzemelerin kesme yap?labilmektedir. Bunun yan? özellikle Autocad program?n?n kullan?m?n?n sa?lad??? avantajlar ile kesimler daha k?sa zamanda yap?lmakta ve parçalar ayn? anda kesilebilmektedir.

Cnc Lazer kesim makinesi ile neler kesilir ?

  • Metal malzemelerin ço?u
  • Paslanmaz çelik
  • Alüminyum plaka
  • bak?r plaka
  • Çelik plaka
  • A?aç,kontraplak,mdf,sunta,parke dahil olmak üzere
    Ten,kuma?,ka??t
  • Plastik,Pleksi,Pleksiglas,akrilik

CNC lazer Kesim maliyetleri, san?ld??? gibi astronomik seviyelerde de?ildir. Elbette i?in durumuna ve türüne göre de?i?ik maliyetlendirmeler de?i?ebilir. Bu maliyet standard?n?n tan?mlanmas?nda piyasa ?artlar? da tesirli olurken, birinci seviye tan?mlay?c? i?in nevidir. Çok kapsaml? projelerde elbette i?letmenin inisiyatifi istikametinde maliyet ayarlamalar? yap?labilirken, parça ba?? maliyet standard?, neredeyse tam CNC lazer Kesim yapan ?irketler için vasati bir seviyededir.

lazer kesim, lazer sac kesim, lazer metal kesim istanbul,lazer metal kesim dudullu, lazer sac kesim ikitelli

CNC Lazer Kesim Maliyeti

CNC lazer kesim maliyetini etkileyen bir hayli etken bulunmaktad?r. ??letmemiz kulland??? ileri teknoloji sayesinde k?sa zamanda nitelikli i?ler ç?karmaktad?r. Ayr?ca CNC lazer kesim maliyetini etkileyen bir ba?ka etken de malzemenin cinsi, kal?nl???, tasar?m? olmaktad?r. Her malzeme de?i?ik yap?dad?r. Bu da malzemeye uygulanacak harekât da de?i?iklik göstermektedir.

??letmemiz de?i?ik tasar?mlarda malzeme harekâta da yapmaktad?r. Standart malzeme geni?lik ve kal?nl???n?n d???nda kendiniz de miktar verebilmektesiniz. Tam bunlar CNC lazer kesim maliyetini etkilemektedir. Cnc lazer kesim istanbul ve cnc lazer kesim dudullu fiyatlar? hakk?nda daha ayr?nt?l? ve s?hhatli bir bilgi almak istiyorsan?z i?letmemiz ile hemen irtibata geçmenizi öneri ederiz.

CNC NED?R?

Bilgisayarl? Nümerik Hakimiyet de Computer Numerical Control esas dü?ünce ekip tezgahlar?n?n say?, harf vb. simgelerden alana gelen ve emin bir anlama göre kodlanm?? komutlar deste?iyle i?letilmesi ve tezgah hakimiyet biriminin MCU parça program?n? edebilen sistemdir.

Lazerli Kesim Makinesi Nas?l Çal???r?

Lazer ???n?, tek bir dalga boyunda bir ???k veya çok yüksek yo?unluklu bir ???k kolonudur. Tipik bir CO2lazerinde, bu dalga boyu ???k spektrumunun infra-red ba?ka bir deyi?le k?z?l-k?rm?z? k?sm?ndad?r, bu sebeple insan gözü için görünmezdir. I??n k?sm?n? olu?turan lazer rezonatöründen, cihaz?n I??n yolu süresince ilerledi?inden ???n?n çap? yaln?zca 1/4 inçtir. I??n plakaya odaklanmadan evvel, muhtelif aynalar veya ?I??n bükücüleri? taraf?ndan de?i?ik istikametlerde döndürülebilir. Odaklanm?? lazer ???n?, tablaya çarpmadan hemen evvel bir ufalaman?n deli?inden geçer. Bu da??lma deli?inden akan da Oksijen veya Azot gibi s?k??t?r?lm?? bir gazd?r. Lazer kesim makinesi genel hatlar?yla bu ?ekilde çal???r.

ja???