Tipos de Fabricação de Barreira Rodoviária

çelik yol bariyeri üretimi

Çelik Yol Bariyeri ?malat Çe?itleri

Di?er trafik kontrol cihazlar?ndan farkl? olarak çelik yol bariyerleri imalat? tek parça olarak yap?lmaktad?r. Bu, çelik yol bariyeri üretme sürecinin son derece sistematik oldu?u anlam?na gelir. Çelik Yol bariyeri üretim hatt? birkaç süreçten olu?ur ve her birinin kendi yararlar? ve s?n?rlamalar? vard?r. Bu süreçteki ana ad?m rollforming yani çelik malzemeyi formlamad?r. Rollforminge ba?lamak için, bir çözücüye yeni bir bobin yüklenir. Rulo bobin aç?m makinesi, bobini açar. Bundan sonra, bir do?rultma makinesi rulo sac malzemeyi düzeltir. Ard?ndan, bir servo besleyici düzeltilmi? olan sac malzemeye delikler açan ve bariyerleri gerekli uzunlukta kesen eksantrik bir prese besler.

Di?er bir yol bariyeri türü de plastik su dolu yol bariyeridir. Kurulumu ve sökülmesi kolay oldu?u için bu, geleneksel barikatlara mükemmel bir alternatiftir. Bu bariyer türü, kesintisiz bir duvar olu?turan bir kilitleme sistemine sahiptir. Plastik Su dolu bariyerleri, kolayca ta??nabilmeleri ve hafif olmalar? nedeniyle popüler bir seçimdir. UV ???nlar?na dayan?kl? malzemelerden yap?lm??t?r ve maksimum görünürlük için yüksek yans?t?c? bantlara ve solmayan renklere sahiptirler. Ek olarak, Plastik Su dolu bariyerleri kilitleme sistemi h?rs?zl??? önler ve gündüzleri oldukça görünürdür.

Yol bariyeri imalat?

Plastik yaya bariyerleri, d?? ve iç mekanlarda kullan?m için dayan?kl? ve kullan??l? olduklar? için en popüler yol bariyeri türüdür. Ta??nabilir olacak ?ekilde tasarlanm??t?r ve suyla doldurulabilir. Plastikten üretildikleri için kolayca saklanabilirler. Ve UV stabilize malzemeden yap?ld?klar? için kolayca ta??nabilirler. Yaya bariyerleri farkl? yükseklik ve renklerde sat?n al?nabilir, bu da onlar? çe?itli uygulamalar için mükemmel bir seçim haline getirir.

Dü?ük profilli yaya plastik bariyerleri, iç ve d?? mekan kullan?m? için popüler bir seçimdir. Hafif ve dayan?kl?d?rlar ve kolayca ta??nabilirler. Ve beyazdan k?rm?z?ya ve siyahtan 16 renge sahiptirler. Bu plastik bariyerler ayn? zamanda in?aat bölgelerini vurgulamak ve ?erit ay?r?c?lar olarak hizmet etmek için de kullan?labilir. Çe?itli uzunluk ve yüksekliklerde mevcutturlar, bu da onlar? birçok amaç için çok yönlü k?lar. Bulabilecekleri kullan?m say?s?nda s?n?r yoktur!

road barrier manufacturing

Yol Bariyeri ?malat Fabrikas?

Dü?ük profilli bariyerleri, uçaklar?n birbiriyle çarp??mas?n? engelleyebilecekleri havalimanlar?n?n yak?n?nda yayg?n olarak kullan?l?r. Darbeye dayan?kl? malzemeden yap?lm??lard?r ve kolayca hareket ettirilebilirler. ?erit ay?r?c?lar veya vurgulu in?aat alanlar? olarak kullan?labilirler. Ve farkl? boyut ve yüksekliklerde mevcutturlar, bu da onlar? ta??may? ve kurmay? kolayla?t?r?r. Onlarla ilgili en iyi ?ey, herhangi bir ayara uyacak ?ekilde ayarlanabilmeleridir. Farkl? in?aat bölgeleri türleri için de çe?itli seçenekler vard?r.

Yollardaki araç say?s?n?n artmas?yla birlikte, verimli bariyerlere olan ihtiyaç bir zorunluluktur. Bu yol bariyerleri, in?aat alanlar?n? vurgulamaya, ?erit ay?r?c? görevi görmeye ve kaza riskini azaltmaya yard?mc? olabilir. Yayalar?n güvenli?i ve görünürlü?üne ek olarak, bu bariyerler trafik s?k???kl???n? önlemek için de harikad?r. Etkili olman?n yan? s?ra, kaza riskini de azaltabilirler. Son derece görünür olmalar?n?n yan? s?ra, bir yerden bir yere ta??nmas? da kolay olabilir.

çelik yol bariyeri üretimi
çelik yol bariyeri üretimi

Yol Bariyeri ?malat? ?stanbul

Ba?l?ca yol bariyeri türleri aras?nda plastik yaya bariyerleri, iç ve d?? mekan kullan?m? için ideal bir seçenektir. Hafiftirler ve kolayca ta??nabilirler ve konu trafi?i yönlendirmeye geldi?inde çok verimlidirler. UV ile stabilize edilmi? malzemeden yap?lm??t?r ve kaza riskini azaltmak için yüksek yans?t?c? reflektif bantlara sahiptirler. Çok yönlülükleri nedeniyle d?? mekan kullan?m? için idealdirler. Plastik Su dolu bariyerler, çok yönlü olman?n yan? s?ra, otoparklar ve spor etkinlikleri için de mükemmeldir.

Çelik yOl bariyerleri kazalar? önlemenin yan? s?ra, bir otoyol için bir yol bariyeri de ?artt?r. ?n?aat alanlar?n? belirtmek, ?erit ay?r?c? olarak hizmet etmek veya trafik güvenli?i arac? olarak i?lev görmek için kullan?ls?n, trafik bariyeri herhangi bir yol projesinin hayati bir parças?d?r. Karayollar?n?n güvenli ve iyi tasarlanm?? olmas?n?n birincil nedeni budur. Yollarda bu kadar çok araç varken, uzun ömürlü olmalar? gerekiyor.

Trafik bariyerleri, kazalar? önlemenin yan? s?ra trafik güvenli?inin de önemli bir parças?d?r. Yol kullan?c?lar?n? yol kenar?na dü?me tehlikelerinden korurlar. Trafik barikatlar?n?n ço?u darbeye dayan?kl? malzemelerden yap?lm??t?r ve geceleri oldukça görünürdür. Baz?lar? ayr?ca kaza riskini azaltmak için yüksek yans?t?c? bantlarla donat?lm??t?r. Ba?ar?l? bir yol güvenli?i bariyerinin anahtar?, farkl? yol ko?ullar?na uyum sa?lama ve bunlar? de?i?tirme yetene?idir. Bariyerlerin, karayolu trafi?ini iyile?tirmek ve tehlikeli durumlar? önlemek için de?i?en standartlar? kar??layacak ?ekilde tasarlanmas? önemlidir.

|

erro: O conteúdo está protegido !!
pt_PTPortuguês