Що таке оцинкований лист? Які існують способи цинкування?

galvaniz sac üreticileri, s?cakdald?rma galvaniz ,erdemir galvaniz sac fiyatlar?, erdemir galvaniz sac kaliteleri, dx51 kalite galvaniz rulo sac fiyatlar? ,dx52 kalite galvamiz sac firmalar?, dx53 kalite galvaniz sac, dx 54 kalite sac galvaniz kaplama kal?nl???

Що таке оцинкований лист?

Оцинкований лист üretimi , Galvaniz çelik malzemeleri korozyondan korumak için yap?lan çinko kaplamas?d?r. Çelik korozyonu, çelik malzemenin hava veya s ile temas? ile olu?maktad?r. Farkl? atmosferik ko?ullara göre çeliklerin okside olma süreleri de de?i?mektedir. Çinko 450 °C derecede erimektedir. Çelik erime s?cakl??? ise 1200 °C derecedir.

Galvaniz çelik fiyatlar? neden yüksek
Galvaniz çelik fiyatlar? neden yüksek

S?cak dald?rma galvanizleme nedir, S?cak dald?rma galvanizleme tesisleri

Galvanizleme ilk olarak 1742 y?l?nda mutfak e?yalar?n?n korozyondan korunmas? için Frans?z kimyac? Melouin taraf?ndan denenmi?tir. ?talyan Luigi Galvani 1780 y?l?nda, galvanizleme i?lemine zemin haz?rlayan ve sonuçta ?galvanizleme? ad?ndan türetilmi? iki farkl? metalin birbirine temas etmesiyle kaplama yap?labilece?ini ke?fetti.

1837 de ise Stanislas Sorel ilk patent ba?vrusunu yapt?. Frans?z Stanislas ayn? zamanda paslanmaz çeliklerinde isim babas?d?r. ?ngilizce paslanmaz çelik Stainless steel olarak yaz?l?r.

S?cak dald?rma galvanizleme son y?llarda ülkemizde yat?r?m alan sektörler aras?nda yer almaktad?r. гальдер yani Genel Galvanizciler Derne?i faaliyetleri ve üyelerine bakt???m?zda Türkiye de onlarca firman?n s?cak dald?rma galvanizleme yapt???n? görmekteyiz. S?cak dald?rma galvaniz havuzlar?n?n büyüklü?ü ayn? zamanda galvaniz kaplanacak çeliklerin boyutunu da belirler.

galvaniz çelik
оцинкована сталь

Galvanizleme yöntemleri

S?cak Dald?rma Galvanizleme : s?cak dald?rma galvanizli veya HDG (yani hot deep galvanize): Galvanizleme için en yayg?n yöntemdir. Rulo saclar? erimi? çinko havuzundan geçmesi ile sürekli galvanizleme hatlar?nda gerçekle?ir. Çelik sektöründe HDG – ГІ ya da GZR sac olarak da adland?r?l?r . Оцинкування Erdemir hatt?nda üretilen saclara GZR denilmektedir. Erdemir Оцинкований лист lar Gzr sembolü ile an?lmaktad?r. Erdemir Galvanizli sac ticari kaliteleri DX51, DX52, DX53 ve DX54 dür. Erdemir Gzr saclar 0,20 mm kal?nl?ktan ba?lar ve 2 mm ye kadar üretilebilirler.

Електрооцинковане покриття: S?cak dald?rma galvanizleme i?leminden oldukça farkl? bir i?lem olan çinko kaplama yöntemidir. Ç?nko elektrolizleme i?leminde çeli?e uygulan?r.  Anot çinko plaka ile  katod çelik ve elektrolit çinko sülfatt?r. Ba?ka bir deyi?le, çinkoya bat?r?lmak yerine elektrik verilen saclar?n üzerine çinko yap???r, böylece galvaniz sac elde edilir. Bu Оцинкований лист kaplama yönteminde elektrik tüketimi çok yüksek olmas?na kar??n mükemmel bir sonuç sa?lanmaktad?r.

Ердемір оцинкований лист kaplama konusunda Türkiye’nin ilk galvaniz sac üreticisidir. Son y?llarda bir çok özel kurulu? galvaniz sac üretim yat?r?m? yapm??t?r. Hatta Tosyal? Holding’in japon yat?r?mc?lar ile ortakla?a yapt?klar? Tosyal? Toyo yat?r?m? son y?llar?n en büyük galvaniz sac kaplama tesisi olmu?tur.

uk??????????