HEA Profil Ta??ma Kapasitesi ve Mukavemet De?erleri

HEA Profil Ta??ma Kapasitesi ve Mukavemet De?erleri

HEA profil, ürün grubu aç?s?ndan yap? eleman? olarak bilinse de makine, teçhizat yap?m alanlar?nda da kullan?lan bir profil grubudur. High energy astrophysics sözcük grubunun ba? harflerinden olu?an k?saltma ile tan?mlanan bu profiller, yüksek mukavemet de?erine sahip ta??y?c? unsurlar olarak kullan?lmaktad?r. Genel olarak mimari, in?aat alanlar?nda kullan?lan bu profiller, kesit aç?dan bak?ld???nda H harfini and?r?r. Et kal?nl?klar? endüstriyel olarak de?i?iklik göstermesine ra?men genel olarak 80 ve 400 mm aral???ndad?r.

Özellikle çelik yap?larda ta??y?c?l?k, dayan?m ve estetik özelliklerinden ötürü tercih gören hea profil ta??ma kapasitesi itibar?yla darbe, dinamik yorulma, sürünme gibi özellikler aç?s?ndan son derece tercih edilebilir bir malzeme s?n?f?d?r. Çelik konstrüksiyon in?aatlar?nda s?kça kullan?l?rlar. Ölçülerine göre s?n?fland?r?l?r ve fiyatland?r?l?rlar.  HEA profil ta??ma kapasitesi ve mukavemet de?erleri, 29614 say?l? Resmî Gazete?de yay?mlanan Çelik Yap?lar?n Tasar?m, Hesap ve Yap?m Esaslar?na Dair Yönetmelik ile belirlenir.

HEA profilller, paslanmaz çelik çubuklar ya da di?er paslanmaz çelik ürünler gibi EN 10088-3?e göre tan?mlan?r. Paslanmaz çelikten olmayan HEA profiller ise TS EN 10034 boyut standard? ve TS EN 10025 ? 1/2 kalite standart?na göre hurdadan geri dönü?ümle, demir veya çelik olarak üretilirler.

Yüksek esneklik, son derece dü?ük maliyet gibi avantajlar? ile ön plâna ç?kan HEA profiller, hem ticaret ve sanayide hem de üretimde kendisine geni? yer bulmaktad?r.

HEA profil mukavemet de?erleri

HEA profil ta??ma kapasitesi ve mukavemet de?erleri; e?ilme, bas?nç, kuvvetli eksen, zay?f eksen, kesit, yüzey alan? ve tasar?m ölçüleri gibi parametrelere ba?l?d?r. HEA yap? profilleri, S275JR kalite veya S235JR, S355JR, S355J2 kalitelerde de üretilebilmektedir. HEA profillerin a??rl??? HEB profillere nazaran daha az olmas?na ra?men kullan?m aç?s?ndan ve mukavemeti aç?s?ndan herhangi bir fark bulunmamaktad?r. HEA profil ta??ma kapasitesi ve mukavemet de?erleri ANSYS, SAP gibi endüstriyel yaz?l?mlarla hesaplanabilece?i gibi el yordam? ile de hesaplanabilmektedir. HEA profillerin çal??ma kondisyonlar? belirli s?n?rlar çerçevesinde oldu?undan mukavemet hesab? da kolay ve yayg?nd?r.

HEA 100 profil Dayan?m De?erleri

Örnek olarak HE 100 A kuvvetli eksen, zay?f eksen de?erleri a?a??daki gibidir.

Kesme Alan?

HEA profil geometrisi EN 53-62, DIN 1025/3?te aç?kça tan?mlanm??t?r. Toplam yükseklik h, flan? geni?li?i b, et kal?nl??? Tw olmak üzere, flan? kal?nl??? Tt ve kök çap r olmak üzere;

Аv,z = max( А – 2ITf + (тw + 2r)тf , ?twчw )

e?itli?i ile hesaplan?r. (n de?eri çelikler için 1.2 olarak al?nmal?d?r.

Elastik modülü

Врука, у = яу / (ч / 2)

Врука, з = яz / (b / 2)

ile hesaplan?r.

HEA profil ta??ma kapasiesi ve mukavemet de?erleri ise kullan?lan malzemenin akma gerilmesi (yield stress) Fy olmak üzere a?a??daki formül ile hesaplan?r.

? = (235 МПа / fу)0.5

(235 Mpa çelik için varsay?lan de?er olarak kullan?lmal?d?r. )

помилка: Контент захищено!!
uk??????????